Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu blir naturreservatet Långhultamyren större

vy från reservatet

I december togs det beslut att naturreservatet Långhultamyren i Halmstads kommun ska utvidgas. Långhultamyren är ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex. Den storslagna utsikten från Långhulten och vårvinterns orrspel gör Långhultamyren till ett uppskattat besöksmål. När marken är snötäckt kan du även ta med dig längdskidorna och ge dig ut på en tur genom skog och öppna myrar.

Långhultamyren har varit ett reservat sedan 1999 i det nya beslutet från 2022 blir reservatet större och omfattar mer skyddsvärd natur. I och med detta kommer även flera nya åtgärder att genomföras.

Syftet med naturreservatet är att vårda, bevara, återställa och återskapa värdefulla naturmiljöer i form av öppna myrar, ljunghedar och hagmarker samt skogsmyrmosaiker i form av sumpskogar och naturskogar. Reservatet ska också skydda, återställa och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter, säger Monica Mathiasson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Större ljunghed och öppen myr

I och med det nya beslutet så kommer ljungheden i området att öka genom restaurering. På 1920-talet var området ett helöppet hed- och myrlandskap därefter planterades det både tall och gran. För att gynna den biologiska mångfalden kommer därför dessa skogar att tas ned. Länsstyrelsen kommer sedan ta hjälp av betesdjur och eld för att omvandla marken till ljunghedar igen.

Under 1700- och 1800-talen betades stora delar av Långhultamyren. För att förbättra betet brändes området regelbundet och marken hölls därmed öppen. När hävden upphörde i början av 1900-talet började myren att växa igen. Nu ska den hållas öppen genom främst röjning men även delvis genom bete. Att återställa hydrologin bidrar också till att myren hålls öppen men även till att hålla vattnet kvar i landskapet och att minska koldioxidutsläppen.

Granplantering ska omföras till lövskogar

I naturreservatet har man för länge sedan kunnat vandra i ädellövskogar av bok, ek, hassel och till och med ask och alm. Fortfarande finns restområden av bokskogar kvar men nu ska bok och ek gynnas ytterligare. Granplanteringar ska tas ned och marken planteras eller lämnas för fri utveckling till lövskogar.

Göra i ordning vandringsleder och skidspår

I reservatet idag finns det även stigar och skidspår. Dessa kommer att ledas om något och göras till bättre vandringsleder med möjlighet till skidspår på vintern. Välkommen ut!

Läs mer om reservatet Långhultamyren på vår webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss