Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Större kliv behövs för att nå miljömålen

Länsstyrelsen i Hallands län har nu lämnat in den årliga regionala uppföljningen av Sveriges miljömål. Redovisningen visar att det görs en del bra insatser på miljöområdet men att det finns ett stort underskott i genomförande. Mycket mer behöver göras och större kliv behöver tas.

Välfärd och tillväxt sker fortsatt på bekostnad av miljö, gemensamma resurser och social rättvisa. Uppföljningen visar att det görs många bra insatser men vi behöver en större omställning för att nå målen, säger Brittis Benzler, landshövding.

Klimatpåverkan är en stor utmaning för Halland

Arbetet med begränsad klimatpåverkan går framåt, men takten är alltför låg och ligger inte i linje med klimatmålen, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare och fortsätter:

Samtidigt genomför såväl offentliga aktörer som privata företag och enskilda medborgare omfattande åtgärder. Exempelvis har flera helt nya fjärrvärmesystem uppförts. Halland är också det län som har högst installerad solcellseffekt per invånare. Det pågår även en tydlig elektrifieringstrend inom transportsektorn. Detta välkomnas, då transporter är den i särklass största utsläppskällan i länet. Därav vore det också önskvärt att kollektivtrafiken utnyttjas i högre grad. Detta gäller speciellt längs kusten där kollektivtrafiken är relativt väl utbyggd.

Behövs fler åtgärder för biologisk mångfald

Arbetet för biologisk mångfald och bevarandet av många av ekosystemtjänsterna kopplade till mångfald har fått mindre uppmärksamhet än klimatfrågan. Detta trots att det är en minst lika stor utmaning. Det behövs former för att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Större samverkan mellan åtgärdsarbetet för att minska eller anpassa oss till klimatförändringar och åtgärder för biologisk mångfald kommer bli nödvändigt för att möta båda utmaningarna och för att undvika att åtgärderna motverkar varandra.

Länsstyrelsens roll i arbetet med miljömålen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala miljömålsarbetet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och för att miljön här ska bli bättre.

I uppdraget ingår även att följa upp miljömålen i en årlig uppföljning. I redovisningen av miljömålen ingår de 16 miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Den sammanfattande bilden är liksom tidigare att flertalet mål inte kommer att nås till 2030 med nuvarande åtgärdstakt, och att en kraftfull omställning krävs för att målen ska nås, säger Marie-Helene Bergstrand, miljömålssamordnare.

Hela redovisningen finns publicerad på webbplatsen för Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Kontakt