Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försämrad tillgång till grundläggande betaltjänster

Kvinna som ska ta ut pengar från en automat

Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster inte längre når upp till det politiska målet att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, brister i kontantkedjan och konsekvenser av att inte ha ett betalkonto.

Under de senaste åren har det skett en gradvis, men tydlig, försämring av tillgången till manuella betaltjänster. Kontantinfrastrukturen har försvagats till följd av att marknadsaktörer avvecklar sina tjänster eller går i konkurs.

I år gör 15 av 21 länsstyrelser bedömningen att tillgången till grundläggande betaltjänster inte är tillfredsställande för privatpersoner i allmänhet. Det är en stor skillnad jämfört med förra årets då 3 av 21 länsstyrelser gjorde samma bedömning. Länsstyrelserna motiverar detta med att servicen för betaltjänster har nått en sådan låg nivå att den inte längre kan anses vara tillfredsställande.

Många hallänningar vill ha kontanterna kvar och är bekymrade över kontanthanteringen i länet. Över 50 procent av de som svarat på årets enkät tycker att det är svårt eller mycket svårt att ta ut kontanter i uttagsautomater på grund av avstånd. Hela 90 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt att ta ut kontanter i butikskassa eftersom butiken inte har tillräckligt med kontanter, säger Ingvor Johansson, samordnare för bevakning av grundläggande betaltjänster i Halland.

Politiska mål uppfylls inte

Det politiska målet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och att det i första hand är marknaden som bör tillhandahålla dessa.

Med bakgrund av den utveckling som skett på betaltjänstmarknaden under året, och hur det drabbar ett stort antal människor, bedömer länsstyrelserna att målet nu inte längre är uppfyllt, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.

Om uppdraget bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Mer om grundläggande betaltjänster

Kontakt

Ingvor Johansson

Samordnare för bevakning av grundläggande betalningstjänster