Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansöker om Natura 2000-tillstånd för vindkraftparken Stora Middelgrund i Sveriges ekonomiska zon utanför hallandskusten

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB (Vattenfall) och Vattenfall Vindnät Sverige AB (Vattenfall Vindnät) har till Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) avseende uppförande och drift av vindkraftpark på Stora Middelgrund i Sveriges ekonomiska zon. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Vattenfall yrkar att länsstyrelsen meddelar Natura 2000-tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftpark inom det vindkraftområde som framgår av karta i Bilaga A.1, på det sätt och med de skyddsåtgärder som framgår av ansökan och dess handlingar. Vattenfall Vindnät yrkar att länsstyrelsen meddelar Natura 2000-tillstånd för utläggande och bibehållande av för vindkraftparken erforderliga kablar och ledningar inom sträckning som framgår av karta i Bilaga A.2, på det sätt och med de skyddsåtgärder som framgår av ansökan och dess handlingar. Respektive yrkande gäller i relation till de intressen som skyddas i Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank respektive Nordvästra Skåne Utsjövatten.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns
tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 20 oktober 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 521-3406-2021 anges.

Kontakt