Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Galatea-Galene Vindpark AB ansöker om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon utanför hallandskusten

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Galatea-Galene Vindpark AB har till regeringen lämnat in en ansökan
om tillstånd till uppförande och drift av en vindpark, Galatea-Galene, i
Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen Halland har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda
ärendet.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Bolaget yrkar att regeringen meddelar tillstånd till uppförande och drift av en havsbaserad gruppstation för vindkraft om högst 101 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 340 meter med tillhörande transformatorstationer och mätmaster,
allt i enlighet med vad som anges i tillståndsansökan jämte bilagor, inom de områden som markerats i Bilaga A.1. Bolaget hemställer att regeringen bestämmer att de anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska vara utförda senast 15 år från dagen för meddelat tillstånd, bestämmer att tillståndet ska gälla i 40 år från den dag sökanden anmäler till tillsynsmyndigheten att vindparken eller del därav tagits i drift, föreskriver en säkerhetszon om 50 meter kring respektive fundament för vindkraftverk och transformatorstation, meddelar de villkor som föreslås
i ansökan, förordnar Länsstyrelsen i Hallands län att, i samråd med Kustbevakningen, utöva tillsyn över den verksamhet som omfattas av detta tillstånd, samt godkänner den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen och slutför den specifika miljöbedömningen.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Kommunkansliet i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 3 november 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 500-1229-2022 anges.

Kontakt