Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenfall Vindkraft AB ansöker om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon utanför hallandskusten

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vattenfall Vindkraft AB har till regeringen lämnat in en ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftpark Kattegatt Syd i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen Halland har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda ärendet.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Bolaget yrkar att regeringen meddelar tillstånd för uppförande och drift av en vindkraftpark med högst 80 vindkraftverk och en maximal totalhöjd om 350 m över medelvattennivån med tillhörande transformatorstationer och sammanhängande anläggningar i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon enligt angiven markering och koordinater i Bilaga A. Bolaget yrkar att tillståndet medger en tillståndstid om 40 år, samt att regeringen föreskriver dels att en säkerhetszon runt respektive fundament och transformatorstationer upprättas med en radie om 50 meter, dels en tillkommande säkerhetszon om 500 meter från vindkraftparkens yttre gräns för fartyg med en längd på 30 m eller mer.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbal­ken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 8 september 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 500-8219-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)