Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenfall Vindkraft AB och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansöker om Natura 2000-tillstånd för vindkraftparken Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon utanför hallandskusten.

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vattenfall Vindkraft AB och Vattenfall Vindnät Sverige AB har till Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) avseende uppförande och drift av vindkraftparken Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Ansökan gäller Natura 2000-tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftspark inklusive utläggande av för vindkraftsparken erforderliga kablar och ledningar inom det område som framgår av karta jämte koordinater i bilaga A till ansökan, samt Natura 2000-tillstånd för utläggande och bibehållande av exportkablar till vindkraftparken inom sträckning från verksamhetsområdet som framgår av bilaga A. Ansökan gäller i relation till de intressen som skyddas i Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 2 september 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 521-6050-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)