Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Derome Timber AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till sågverk på fastigheterna Mjöshult 1:5 och 1:2 i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Derome Timber AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Läns­styrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljö­balken till utökad verksamhet på fastigheterna Mjöshult 1:5 och 1:2 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskriv­ning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Derome Timber AB ansöker om tillstånd för befintlig och utökad produktion vid Maa såg upp till en volym av 200 000 m3 sågat virke per år.

Derome Timber AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk ome­delbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrel­sen, Slottsgatan 2 i Halmstad.

Tillkommande handlingar finns till­gängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 22 juli 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-350-2022 anges.

Kontakt