Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

LBC Ängstorp AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt täktverksamhet i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

LBC-Ängstorp AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Tjärby 5:1 och 10:2 i Laholms kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Bolaget ansöker om tillstånd för bl.a. ett totalt uttag av 525 000 ton sten, grus och sand. Det årliga uttaget av material ska vara högst 35 000 ton. Ansökan innefattar sortering och krossning.

Bolaget har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Medborgar­service, Humlegången 6, 31280, Laholms kommun samt hos Läns­styrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 31 augusti 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-7438-21 anges.

Kontakt