Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biltema ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till sevesoverksamhet i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Biltema Logistics AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nyetablering av lagerverksamhet på fastigheten Tröinge 6:107 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljö­konse­kvens­beskrivning.

Ansökan avser bl.a. lagring av brandfarlig gas, brandfarliga aerosoler, brandfarlig vätska och oxiderande ämnen.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och klassificeras enligt den högre kravnivån. Verksamheten är förenad med vissa risker för brand och explosion.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 3011 80 Falkenberg samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillstånds­ansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 31 augusti 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-6146-21 anges.

Kontakt