Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungsbacka kommun ansöker om tillstånd enligt 7 och 9 kap miljöbalken till Hammargårds avloppsreningsverk i Kungsbacka kommun.

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Kungsbacka kommun har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk på fastigheten Kungsbacka 6:27 i Kungsbacka kommun samt Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för påverkan på Kungsbackafjorden. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Kungsbacka kommun har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk på fastigheten Kungsbacka 6:27 i Kungsbacka kommun samt Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för påverkan på Kungsbackafjorden. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Ansökan avser bl.a. följande:

  • fortsatt och utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk i Kungsbacka kommun, inklusive tillhörande anläggningar såsom ledningar och pumpstationer
  • att ta emot och behandla avloppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en maximal belastning om 6 700 kg BOD7 per dygn, motsvarande 95 000 personekvivalenter (pe) vid 70 g BOD7 per person och dygn, som årsmedelvärde, inklusive industri och annan verksamhet
  • att från avloppsreningsverket släppa ut det behandlade avloppsvattnet i Kungsbackaån, ca 1,5 km från mynningen i Kungsbackafjorden, Kungsbacka kommun

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen Joakim Ekberg, Tekniks expedition hos Kungsbacka kommun, tel 0300-834105, epost teknik@kungsbacka.se samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-1415-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)