Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd att inom Hallands län sätta upp valaffischer inför 2022 års val till riksdag samt region- och kommunfullmäktige

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län ger tillstånd till de politiska partierna som deltar i något av valen att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Hallands län under tidsperioden den 14 augusti-18 september 2022.

Bakgrund till beslutet

Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Hallands län de politiska partierna som deltar i något av de rubricerade valen, tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Hallands län under tidsperioden den 14 augusti-18 september 2022 med anledning av de allmänna valen.

Tillståndet gäller områden inom ett avstånd om 50 meter från vägområde för allmän väg inom länet och för vilka detaljplan inte gäller (inom detaljplanelagt område söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet

  1. Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafik-leder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broar över sådana vägar.
  2. Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
  3. Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
  4. Valaffischers storlek får inte överskrida 4 kvadratmeter.
  5. Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.
  6. I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Information

Tillståndet förutsätter att berörda markägare har medgett att affischer får sättas upp.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)