Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lägesbild över Halland ur ett socialt hållbarhetsperspektiv

Massa händer i en klunga

Halland är ett bra län att bo och leva i, men alla invånare har inte samma goda förutsättningar. Ett län med växande befolkning är mycket positivt men möter också utmaningar för trygga och jämlika uppväxt- och levnadsförhållanden.

Vi har nu tagit fram en lägesbild över Hallands län där vi ur ett socialt hållbarhetsperspektiv får en övergripande bild av läget i länet.

Barn och unga i fokus

Barn och unga är särskilt viktiga att ha i fokus, både vad gäller möjligheter och utmaningar. I lägesbilden beskrivs det bland annat skillnader gällande kön. Något vi kan se där är att flickor och unga kvinnor i Halland uppger en sämre psykisk och allmän hälsa, högre oro, ångest och ängslan samt sämre utveckling vad gäller ohälsosamma och riskabla vanor.

Lägesbilden ska främja samverkan

Länsstyrelsen kommer att använda lägesbilden i arbetet för att främja samverkan som gynnar länets hållbara utveckling och för att kunna göra en uppföljning av hur läget ser ut i Halland. Vi hoppas också att den kan vara ett underlag för lokala och regionala aktörers arbete för social hållbarhet.

Det är viktigt att vi jobbar gemensamt i Halland för att förbättra förutsättningarna för invånarna och nå en hållbar utveckling, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på utvecklingsenheten.

Lägesbilden bygger på indikatorer som vi på utvecklingsenheten bedömt som relevanta i arbetet med att beskriva läget i länet, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och på ett övergripande plan. Underlaget är inte av fördjupande eller analyserande karaktär utan beskriver bara hur läget ser ut just nu.

Ta del av hela lägesbilden på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt