Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen. I Halland är att antalet sysselsatta i statlig sektor mycket låg jämfört med övriga riket.

Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Låg sysselsättning i statlig sektor i Halland

I Halland fanns det 25 myndigheter och 53 statliga arbetsställen 2020. Sett till antalet statliga arbetsställen i förhållande till befolkning hade länet 0,16 arbetsställen per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 0,25 arbetsställen per tusen invånare. Halland får ytterligare ett arbetsställe under 2022 då Statens servicecenter etablerar sig i en till kommun. Men det totala antalet sysselsatta bedöms inte påverkas i stor utsträckning i förhållande till befolkningens tillväxt.

– Vi skulle gärna se en ökad statlig närvaro i Halland. Det är viktigt ur flera aspekter. Det handlar om att upprätthålla förtroendet för de statliga myndigheterna, att invånarna ska ha tillgång till lokal statlig service och även fler statliga arbetstillfällen, säger Thijs den Teuling, samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Sysselsättningen har ökat i nästan alla län

Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen –Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Halland har sysselsättningen ökat med 1,24 procent.

Den geografiska närheten till myndigheterna varierar

Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna.

– Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund.

I Halland är den geografiska närheten till statlig service generellt god i tätorter längs kusten med bra kommunikation i form av kollektivtrafik och väg. Utsatta målgrupper i länets inland har dock sämre tillgång till statens besökskontor.

– Den pågående digitaliseringen har potential att förbättra statlig service på distans för många människor. Men samtidigt kan det digitala vara ett hinder för vissa målgrupper, till exempel språksvaga och personer med funktionsnedsättning, att få den service alla har rätt till, säger Thijs den Teuling.

Kontakt

Thijs den Teuling

Regional samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service