Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kunskapsunderlag om barns miljörelaterade hälsa

Två barn i gula regnkläder, gummistövlar och med ett paraply. De står framför ett staket med vatten i bakgrunden.

I fredags presenterade Länsstyrelsen, i samverkan med Arbets- och miljömedicin Syd (AMM) och Miljösamverkan Halland, resultaten från en ny rapport om halländska barns miljörelaterade hälsa. Resultaten visar både positiva och negativa trender jämfört med 2011. Färre barn upplever dålig luftkvalitet i närheten av bostaden. Fler barn störs dock av buller i bostaden och i skolan.

God hälsa som barn är en förutsättning för ett gott långt liv. Barns vistelsemiljö under uppväxten påverkar i hög grad deras hälsa både som barn och som vuxna. Kartläggning av barns miljörelaterade hälsa är därför viktigt för att möjliggöra en god och jämlik levnadsstandard för barn.

Faktorer som inverkar på barns hälsa

Miljörelaterad hälsa omfattar faktorer i den omgivande miljön som har inverkan på hälsan. En del av dessa faktorer kan påverkas inom ramen för hur myndigheter och kommuner bedriver bland annat samhällsplanering, tillsynsarbete och barn- och mödrahälsovård. Vissa faktorer hänger tätt ihop med normer och beteenden i samhället, exempelvis tatueringar eller att bränna sig i solen. Inom dessa områden krävs information och utbildning för att nå resultat.

Viktiga slutsatser för barn i Halland

Barnmiljöhälsorapporten 2021 Halland bygger på Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät som förtätats och analyserats för länet. Några viktiga slutsatser som lyftes fram av miljöhygieniker och läkare var:

  • Det allmänna hälsotillståndet är överlag bra hos barnen i Halland. Andel barn i undersökta åldersgrupper vars allmänna hälsotillstånd av vårdnadshavare bedöms som mycket gott, är nära 80 %.
  • Många 12-åringar känner oro för klimatförändringar och oron är högre bland flickor än pojkar. En viktig åtgärd är att ta barns klimatoro på allvar och att inkludera barn och unga i klimatarbetet.
  • Nästan alla barn har tillgång till grönområden inom gångavstånd, men andelen som saknar har ökat. Dock har den dagliga vistelsen i grönområden minskat betydligt sedan 2011. Grönområdena behöver göras mer attraktiva att vistas i.
  • Trots större medvetenhet om riskerna så bränner sig många barn fortfarande i solen och ökningen är större i Halland jämfört med riket. Här är det viktigt med solskyddsinformation till barn i tidig ålder för att grundlägga bra solvanor.
  • En fjärdedel av barnen störs av buller i skolan, framför allt av buller i skolmatsalen och från andra barn i skolan/fritids, vilket är en ökning sedan 2011. De har även skett en ökning vad gäller barn som störs av trafikbuller.
  • Självskattad förekomst av fuktskador och dålig inomhuslukt har ökat i Halland och var tionde 12-åring upplever besvär med inomhusmiljön. De vanligaste symtomen är huvudvärk, näsbesvär och illamående.
  • Fortfarande är det relativt många gravida i Halland som röker och här behövs fortsatt riktad information. Nationellt sett ökar e-cigaretter bland unga.

Barnmiljöhälsorapport Halland 2021

Enkätundersökningen gjordes före covid-19-pandemin, och resultaten tar därmed inte hänsyn till eventuella förändringar i exponering för miljöfaktorer som kan ha påverkats av åtgärder på grund av pandemin.

Kontakt