Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

WP Grus & Schakt AB har meddelats tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täktverksamhet i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 25 augusti 2021 meddelat WP Grus & Schakt AB tillstånd enligt miljöbalken till naturgrustäkt på fastigheten Trälshult 8:5 i Laholms kommun.

Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Tillståndet omfattar brytning av totalt 500 000 ton sten, sand och grus med ett årligt största uttag om 50 000 ton.

Tillståndet får tas i anspråk omedelbart även om det överklagas.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarservice i Laholms kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 29 september 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-9294-2019 anges.

Kontakt