Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya lokala åtgärdsprojekt i naturen

Snart kommer det sjuda av liv i naturen. Det beror självklart på att våren är här, men även på att flera projekt inom lokala naturvårdssatsningen (LONA) kommer dra igång. Projekten innebär både åtgärder och kunskapsinsamling för att gynna natur, friluftsliv och biologisk mångfald.

I år är det 13 projekt som får pengar från Länsstyrelsens LONA-bidrag. Totalt kommer ungefär 2,7 miljoner att betalas ut. Bidraget har inrättats för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med naturvård och fokus ligger på åtgärder som skyddar naturen. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

Det är i vattnet det händer

I Varberg och Kungsbacka kommun kommer kommunerna fortsätta driva projektet ”Skolbäcken”. Det sker i samarbete med Sveriges Sportfiske & Fiskevårdsförbund och är ett sätt att utöka undervisningen i naturen. En skolklass möter Sportfiskarna ute vid en bäck, å eller sjö och får lära sig om det ekologiska samspelet vid ett vattendrag och genomföra en praktisk riktad fiskevårdsinsats.

Halmstad ska blomma

Halmstads kommun har fått bidrag för projektet ”Halmstad blommar ut”. Inom projektet kommer man bland annat ta fram en handbok för ängsmarker i Halmstads kommun, anlägga en äng med bibädd och ta fram informationsskyltar. Projektet gynnar vilda pollinatörer.

Hallandsleden utvecklas

Inom projektet kommer man i Varbergs kommun både rusta upp och anlägga vindskydd och grillplatser längs Hallandsleden. Man kommer också se över och tillgänglighetsanpassa delar av leden. Projektet syftar till att tillgängliggöra, uppmuntra och bjuda in till rekreation och friluftsliv.

Övriga projekt som fått bidrag är:

Falkenberg

Restaurering av backsvalemiljöer med bieffekter – Projektet syftar till att förbättra livsmiljöerna för backsvalor genom restaurering av häckningsmiljöer, samt att sprida kunskap om deras ekologi.

Skötselplan för tätortsnära skogar – Inom projektet kommer man ta fram en skötselplan för tätortsnära skogar, så att både biologisk mångfald och sociala värden bevaras.

Halmstad

Utveckling av Skedala skogs friluftsområde – Projektet syftar till att tillgängliggöra, uppmuntra och bjuda in till rekreation och friluftsliv i tätortsnära natur.

Hylte

Ladugård Lintalund – Projektet skapar bättre förutsättningar att sköta naturreservatet enligt syftet med reservatet.

Roten till det goda - Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för restaurering av sjön Roten samt införskaffa material för framtida prövning av vattendom.

Kungsbacka

Från slåtteräng till blomsteräng - Projektet syftar till att gynna förutsättningar för vilda pollinatörer genom att restaurera och skapa en blomsteräng.

Gullan- Återskapa en levande lantlig miljö på Färjås - Projektet syftar till att genom att restaurera och sköta småskaliga miljöer i odlingslandskapet, öka den biologiska mångfalden, synliggöra kulturlämningar och tillgängliggöra området för rekreation.

Gynna pollinatörer – kunskapsinhämtning - Projektet syftar till att öka kunskapen och ge förslag på anpassad skötseln för att gynna vilda pollinatörer i utsedda områden.

Våtmark i Skog - Projektet syftar till att skapa en vattenhushållande våtmark i skogslandskapet med målet att bidra till bättre status i Torpaån.

Laholm

Skottorpsskolans skolområde med våtmark, skog, äng och odling - Projektet syftar till att förstärka skolans möjlighet att bedriva utbildning utomhus och sprida kunskap till sina elever inom våtmark, skog, äng och odling.

Kontakt