Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Berte Qvarn AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till kvarnverksamhet i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Berte Qvarn AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till kvarnverksamhet på fastigheterna Bärtekvarn 3:1, med flera, i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bland annat att bolaget avser att producera maximalt 150 000 ton mjölprodukter årligen.

Bolaget har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (så kallat verkställighetsförordnande).

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 23 april 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-4340-2020 anges.

Kontakt