Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risens Lantbruk AB ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Risens Lantbruk AB ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad djurhållning på fastigheten Risen 5:4 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Kungörelse av ansökan. Miljöskydd.

Risens Lantbruk AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet med 114 djurenheter till totalt 572 djurenheter på fastigheten Risen 5:4 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Ändringen innebär att verksamheten utökas i anslutning till befintliga stall med ett nytt stall för cirka 300 ungdjur och cirka 20 kalvhyddor.

Risens Lantbruk AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 26 mars 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8888-2020 anges.

Kontakt