Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra Skogsägarna ek. för. ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken till produktion av korslaminerat trä i Varbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Kungörelse av ansökan. Miljöskydd.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad verk­samhet för Södra Wood Värö på fastigheterna Lahall 2:2 och 2:13 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Tillståndsansökan gäller en årlig produktion av maximalt 100 000 m3 korslaminerat trä i en befintlig och en ny anläggning samt tillstånd för de anläggningar som krävs för denna verksamhet, bland annat en ny utlastningsyta.

Sökanden har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande). Vad gäller utlastningsytan på fastigheten Lahall 2:13 ska tillståndet dock inte få tas i anspråk förrän en ny detaljplan vunnit laga kraft.

Sökanden yrkar även att delegationen genom ett delbeslut förklarar verksamheten tillåtlig och meddelar tillstånd för uppförandet av anläggningen i avvaktan på slutligt beslut (igång­sätt­nings­medgivande).

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 5 mars 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8471-2020 anges.

Kontakt