Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bromsa dagvattenflödena

Ett dike med grumligt vatten i.

Det är viktigt att dagvattnet från bostadsområden och industriområden tas omhand på ett bra sätt. Detta för att dagvattnet inte ska orsaka problem i mottagande vattendrag och för jordbruksmarken nedströms.

- För att motverka övergödning är det viktigt att jobba med åtgärder både på jordbruksmarken och inom samhällsplaneringen, säger Anna Carina Ericson, åtgärdssamordnare mot övergödning på Länsstyrelsen i Hallands län.

Effektiva åtgärder mot övergödning

På jordbruksmarken kan effektiva åtgärder vara mindre dammar som samlar upp fosfor från åkerdräneringar och diken, strukturkalkning av lerjordar och skyddszoner på erosionskänsliga fält och längs vattendrag. I samhällsplaneringen är det viktigt att minska andelen asfalterade ytor och bromsa upp dagvattenflödena.

Anna Carina Ericson berättar i en film om hur snabba flöden från dagvatten kan öka övergödningen, och tar bland annat upp vikten av att få en fördröjning av vattnet, från att det regnar ner tills det når vattendragen och går vidare ut mot havet.

Om filmen

Lantbrukarnas Riks Förbund:s, LRF, kommungrupp i Kungsbacka bjöd in ledande politiker till en ”digital rundtur” den 3 december, i samband med framtagandet av en ny Översiktsplan för kommunen. Länsstyrelsen bjöds in att medverka och belysa frågan om dagvattnet.

Inför mötet med politikerna spelades det in en film där Anna Carina Ericson påtalar riskerna med snabbare flöden från ytor som övergår från åkermark till asfalt.

Filmen finns att se på LRF Västra Sveriges youtubekanal.

Kontakt