Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Smedjeån Skönhult i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Smedjeån Skönhult på fastigheten Oxhult 3:4 i Laholms kommun. Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara skickas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till lansstyrelsen@halland.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 15 februari 2021. I skrivelsen ska diarienummer 511-5304-20 anges.

Beslutshandlingarna hålls tillgängliga nedan samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad fram till den 15 februari 2021.

Förslag till beslut om naturreservatet Smedjeån-SkönhultPDF

Kontakt