Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om flodpärlmussla i Halland

Flodpärlmusslan under ytan

Flodpärlmusslan är en viktig art för våra vatten då den kan filtrera och rena hela vattendrag. Det har därför utförts en inventering av de halländska vattendragen under 2012 till 2019. Detta för att se hur populationen ser ut idag samt för att ta reda på mer kring vad som behöver göras för att arten ska bevaras. Nu finns rapporten om detta att ta del av på vår webbplats.

Inventeringarna gjordes för att följa upp hur populationen av arten ser ut samt för att eftersöka nya fynd.

Rapporten visar bland annat att:

  • Flodpärlmusslorna som finns i de Halländska vattendragen är gamla.
  • Populationerna inom de närmaste 10-tal åren troligen kommer att dö ut, om inte en föryngring sker inom en snar framtid.

Rätt åtgärder för bevarandet av flodpärlmusslan

Inventeringarna utfördes även för att få underlag till om det idag utförs rätt åtgärder för arten.

De åtgärder som behövs för att flodpärlmusslan ska bevaras är bland annat att:

  • säkra förbi-passager för dess värdfisk vildlax eller öring vid hinder i vattendrag, det vill säga fria vandringsvägar
  • förbättra musslornas habitat så att bottnarna blir lämpliga för uppväxt av nya småmusslor
  • skapa skyddszoner och lekbottnar genom ilägg av sten, grus och död ved.

- En annan åtgärd som är viktig för musslan är kalkningen. Detta görs idag i våra vattendrag för att uppnå rätt pH-värde. Kalkning är en åtgärd som är livsviktig för arten, då den behöver ett högt pH-värde i vattnet, för kunna föryngra sig, säger Elisabeth Thysell, naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län.

Förbättra miljön i vattnet

Inventeringarna som utförts innebär flera timmar och många dagars vandrande i de Halländska vattendragen. Om du vill hjälpa till att bevara flodpärlmusslan så kan du som boende kring ditt hemvattendrag förbättra för musslan på olika sätt. Det kan t ex handla om att skapa kantzoner, hindra utsläpp av farliga ämnen, minska betestramp i musslornas hemmiljö eller skapa passage förbi hinder. Det kan också handla om att inte ta ut för mycket vatten ur vattendraget eller dämma så att musslornas miljö torrläggs eller så att dess värdfiskar påverkas.

Ta del av rapporten "Inventering av flodpärlmussla i Hallands län 2012-2019" Länk till annan webbplats.

Inventeringarna i rapporten har utförts av Per Ingvarsson, PI FLY, Naturcentrum AB respektive, Vatten och Fiskevård AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Har du frågor om rapporten eller vill diskutera musslor och vad som enskild eller förening kan göra för denna art, så kontakta gärna Elisabeth Thysell. Vill du förbättra miljön i vattnet genom din förening kan det finnas medel att söka.

Musselobservationer

Har du sett musslor eller musselskal? Eller vet du något ställe där det tidigare har funnits musslor? Då vill vi gärna veta detta, så ring gärna och tala om det för oss.

Kontakt