Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurhållare sökes för betesdrift i våra naturreservat

Kossor står och betar på vendelsöarna

Länsstyrelsen i Hallands län söker djurhållare med får eller nötboskap för betesdrift under 2021 eller 2022 till några av våra naturreservat i Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommuner. Intentionen är att samtliga betesmarker ska bli tillgängliga till 2021. Budget och belastning av våra entreprenörer kan dock innebära ett något projekt kan skjutas fram till 2022.

Betande djur håller våra naturreservat i Halland öppna och bidrar starkt till den biologiska mångfalden. De är även en viktig del ur kulturhistoriska avseenden för skötsel och bevarande av kulturmiljövärdena i våra naturreservat.

Vi söker djurhållare för betesdrift i följande naturreservat:

Kungsbacka kommun

Fjärås Bräcka naturreservat

Söder om Fjärås vid Lygnerns västra strand ligger reservatet med öppna ljunghedar, ädellövskogar och där spår från våra förfäders brukande av markerna är ständigt för närvarande. Hit söker vi nötkreatur av köttras till en hage för sambete med får och hästar intill Limmanäs. Hagen består av 5 ha öppen mark plus ett skogsbete på 4,5 ha. Betesmarken är tillgänglig för bete från 2021.

Näsbokroks naturreservat

Reservatet ligger längst ut på udden utanför Åsa. Här planerar vi att stängsla in den norra delen av reservatet som tidigare varit obetad. Området består av hällmarker, gräs- och ljungmarker på totalt 9 ha. Då det i området även finns en populär badstrand så söker vi snälla får som betar under delar av säsongen. Betesmarken är tillgänglig för bete från 2021 eller 2022.

Varbergs kommun

Biskopshagens naturreservat

Längst ut på Väröhalvön utanför Ringhals ligger reservatet som bildades i samband med att kraftverket byggdes. Stora delar av markerna har sedan dess från och till saknat mulens närvaro. Därför genomförs nu ett projekt för att återskapa de ursprungliga öppna markerna så som det såg ut ungefär vid tiden efter Laga Skifte i slutet på 1800-talet. Skällåkra bys utmarker. Betesmarkerna är tillgängliga för bete från 2021:

  • Till de stora ljunghedarna på hällmarken söker vi därför en större fårbesättning som ska beta de 39 hektaren.
  • Centralt ligger gamla jordbruksmarker där både åkerbruk och bete bedrevs. Hit söker vi en mindre besättning med nötkreatur av köttras som ska ingå i en rotation av bete, slåtter och naturvårdsbränning. Årligt bete på ca 5 ha.

Falkenbergs kommun

Suseån Hult naturreservat

Reservatet ligger söder om Asige Kyrka intill Suseån. Vi behöver få en betesdrift i norra halvan av reservatet som består av dels ekhagmark, dels av ekskog, totalt cirka 7 ha. Området är lämpligt att beta med nötboskap. Svenska kyrkan Göteborgs stift är markägare i reservatet och söker ny arrendator till området. Om markägaren inte får tag på arrendator till betesmarken i reservatet så har Länsstyrelsen rätt att i samråd med markägaren skaffa djurhållare. Betesmarken är tillgänglig för bete från våren 2021 eller eventuellt till 2022.

Klintamossen (blivande naturreservat)

Området ligger i Yered, 5 km S om Gällared, hela fållan är på cirka 7 ha restaureringsmark, varav cirka 4 ha betad skog. Området är lämpligt att beta med nötboskap. Området har inte betats de senaste fem åren och Länsstyrelsen planerar att göra restaureringar när området är beslutat som naturreservat de närmaste åren. Betesmarken är tillgänglig för bete från våren 2021.

Halmstads kommun

Trönninge Ängar naturreservat

Nybildat naturreservat nordväst om Trönninge. Vi söker nötboskap av köttras till cirka 60 ha varav cirka 10 ha i separat betesfålla med betessläpp tidigast 15 juli. Markerna består av förre detta åkermarker och en fågelrik våtmark som ingår i betesfållan. Området ska skötas som betesmark. Naturvårdsverket har nyligen köpt in marken och restaureringsåtgärder planeras de kommande åren för att utöka den befintliga våtmarken och nyanlägga ytterligare våtmarker. Betesdriften ska utformas så att fågellivet gynnas. Betesmarken är tillgänglig för bete från våren 2021.

Gårdshults naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara områdets karaktär med orörda naturskogar och våtmarker samt det öppna kulturlandskapet i anslutning till byn. Landskapet är kulligt småbrutet och genomkorsas av en större bäck med flera biflöden. Reservatet bildar en skogsmyrmosaik av likartad typ som på angränsande delar av Gårdshult 1:11, med en vegetation av talldominerad barrskog. Området har en historik av ljunghed och betad utmark (sånär som ett litet område i sydost som utgjorde inägomarken till gården Kullen). Häradskartan från 1920-talet antyder att barr- och lövträd börjat etablera sig vid denna tid, ännu så länge dock glest och luckigt i de kvardröjande ljungbackarna.

Vi söker betesdrift inom Gårdshults utskiften inom fastigheten Tönnersjöheden 21:30 som är belägen omedelbar sydväst om Gårdshult 1:11. Området som vi söker betesdrift på utgörs dels av en kraftledningsgata som sträcker sig söderut och i norra delen av skiftet är terrängen smått kuperad stenbunden del som utgörs av en ljunghed och som gränsar till fuktigare mark. Öppen betesareal är på ca 11 ha. Hela fållan inklusive skogen intill den öppna delen blir det ca 31 ha. Vi söker i första hand nötkreaturboskap (köttdjursraser).

Kontakt

För vidare information inom Kungsbacka och Varbergs kommun kontakta reservatsförvaltare Mikael Larsson via e-post mikael.larsson@lansstyrelsen.se

För vidare information inom Falkenbergs och Halmstads kommun kontakta reservatsförvaltare Kent Lindqvist via e-post kent.lindqvist@lansstyrelsen.se

Hör av er till kontaktpersonerna enligt ovan senast 31 januari 2021.

Kontakt