Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger.

Har covid-19-pandemin lett till en ökad risk för social problematik och utsatthet? Och vilka åtgärder har kommunerna vidtagit för att minska eventuella konsekvenser? Länsstyrelsen har sammanställt svar och bedömningar på dessa frågor i en nationell rapport som nu lämnas till Regeringskansliet.

Rapporten bygger på lägesbilder från samtliga län. Varje Länsstyrelse har gjort utskick till kommunerna och/eller hämtat in underlag i sitt löpande arbete i regionala nätverk med olika aktörer. De länsvisa lägesbilderna har därefter sammanställts till en nationell lägesrapport. Första rapporten överlämnades till Regeringen den 3 juli och idag, onsdagen den 28 oktober, skickas den andra och sista rapporten in.

Lägesbilderna bygger på ett antal frågeställningar och områden kring social problematik och utsatthet. Områdena som berörs i rapporten är

  • våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck
  • utsatta barn och familjer
  • alkohol och narkotika
  • psykisk ohälsa/isolering
  • arbetslöshet och sysslolöshet
  • social oro såsom ordningsstörningar och skadegörelse.

Finns skillnader mellan länen och mellan kommuner

Rapporten visar på ett brett spektrum av social problematik och utsatthet kopplat till den pågående pandemin. Det finns skillnader mellan länen och mellan kommuner, rapporten ger därmed ingen heltäckande nationell bild. Olika typer av problematik har även varierat i omfattning under pandemins gång.

Hur barns och ungas skolgång kan komma att påverkas av pandemin är centralt i rapporteringarna. Flera kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet så som dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Utsatta familjer är ännu mer drabbade nu på grund av varsel och uppsägningar. Rapporteringarna anger att den psykiska ohälsan har ökat, dock inte så kraftig som befarats, men bland flera grupper.

– Det här har varit ett viktigt uppdrag för att inhämta och belysa pandemins konsekvenser inom sociala områden. Det är tydligt att utsatta grupper blivit mer utsatta, och detta är kunskaper som måste tas med i samhällets insatser och i beredskap för kommande kriser, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län som sammanställt den nationella rapporten.

Även positiva effekter tas upp

Lägesbilderna visar inte enbart problematik i pandemins spår. Flera kommuner ser även nytillkomna positiva effekter inom flera områden. Det handlar till exempel om ökad social sammanhållning och en bättre samverkan, både inom kommunerna men också mellan kommuner och andra myndigheter. Samverkan mellan skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter lyfts som särskilt positivt. Ökad digital kompetens och införandet av digitala verktyg i skolan tros även kunna gynna barn och unga.

– Coronapandemin har lett till att myndigheter och kommuner har behövt tänka nytt och hitta nya arbetssätt för att hjälpa och stötta invånarna på bästa sätt. Civilsamhällets engagemang lyfts också fram som positivt, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Hallands län.

Läget i Halland

I Halland är påverkan på arbetsmarknaden tydlig i lägesrapporten. Flera kommuner rapporterar ökad arbetslöshet och antal personer som har blivit permitterade från sina arbeten. Försörjningsstödet har ökat mer än normalt under sommaren och fler personer har försörjningsstöd som enda inkomst.

Kommunerna har arbetat aktivt med digitalt stöd till föräldrar och aktiviteter för barn för att lindra sysslolöshet och isolering.

Det finns ökad beredskap i flera av kommunerna med råd och stöd för att motverka våld i nära relationer.

Genom samverkan med civilsamhället i trygghetsvandringar har vuxennärvaron kunnat öka ute.

Bakgrund till uppdraget

Regeringen gav den 11 juni 2020 länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. I lägesbilderna skulle kommunerna även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Uppdraget har samordnats av Länsstyrelsen i Hallands län och har utförts i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Synpunkter har inhämtats och beaktats i den slutliga rapporten.

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet vid två tillfällen. Första rapporten lämnades in den 3 juli, den andra och sista rapporten lämnades in den 28 oktober.

Kontakt