Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Provtagning av vatten med vattenmätare på en teleskopstav

Bild från Mostphotos. Bilden är inte från det aktuella området.

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte påverkat.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en miljöteknisk undersökning gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken under 2015 och 2016.

Vid två tillfällen, i december 2019 och maj 2020, genomfördes provtagning på sammanlagt 26 punkter av grundvatten och ytvatten. Analys visar att PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten har hittats i grundvattnet och i ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter vatten. I både Kistingebäcken och i Trönningeån har höga halter av PFAS uppmätts.

Mycket höga halter av PFAS har också uppmätts i spillvattenledningen som går från Kistinge industriområde.

– Vi har misstänkt problem i området och därför har den här rapporten tagits fram. Vi behövde få mer kunskap och kännedom om föroreningarnas utbredning. Nu har vi tyvärr fått våra misstankar verifierade. Detta är ett avstamp för att kunna jobba vidare med att begränsa föroreningarna, säger Per Leander, enhetschef för Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen.

Det kommunala dricksvattnet säkert att dricka

Trönninge samhälle ligger nära Kistinge industriområde. Risken för att PFAS-föroreningen ska påverka invånarna bedöms som låg. Nytagna prover av dricksvattnet i Trönninge samhälle visar att dricksvattnet inte är påverkat av PFAS-ämnen. Det är alltså helt säkert att dricka det kommunala vattnet i området.

Mer information finns på Halmstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

 

En miljöundersökning har under året genomförts på Kistinge industriområde. Undersökningen visar att yt- och grundvattnet i ett flertal mätpunkter är kraftigt förorenade av PFAS.

Denna miljöundersökning föranleddes av att Naturvårdsverket, 2015, genomförde en mätning av PFAS-ämnen i yt- och grundvatten i Sverige. Mätningarna då visade att halterna av PFAS-ämnen i Kistingebäcken var högre än i andra undersökta ytvattendrag i länet.

Det handlar om Kistinge industriområde i Halmstads kommun. Området är ett typiskt industriområde där det bedrivs både miljöfarlig- och icke miljöfarliga verksamheter. Exempel på miljöfarlig verksamhet som bedrivs i området är avfallshantering, deponering och produktion.

Trönninge är det bostadsområde som ligger närmast Kistinge industriområde. Risken för att PFAS-ämnen ska påverka invånarna i samhället bedöms som låg. Området har kommunalt dricksvatten. Prover har tagits på dricksvattnet och det är inte påverkat. Det är alltså helt säkert att dricka det kommunala vattnet i Trönninge.

En fastighet ligger nära Kistinge industriområde. Den har enskild brunn för dricksvatten. Prover har tagits på det vattnet. Det var inte påverkat av PFAS-ämnen. Analysen visar på halter under 5 nanogram per liter vatten. Riktvärdet är 90 nanogram per liter vatten.

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier. Det kan finnas i till exempel impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Läs om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Om djur dricker vattnet i området kan de få i sig PFAS-ämnen. Odling förekommer i nära anslutning till området och det kan inte uteslutas att PFAS tas upp i grödorna. Forskning visar att vid odling i PFAS-förorenat vatten tas PFAS upp i växterna.

Vi vet att det finns föroreningar i både yt- och grundvatten. Hur en eventuell spridning eller avgränsning ser ut behöver utredas vidare. Provtagning av dricksvatten i enskild brunn nära Kistinge industriområde visar inte på några förhöjda halter av PFAS.

Länsstyrelsen har sedan Naturvårdsverkets undersökning 2015 bekostat provtagning i området 2016 och sedan sökt pengar från Naturvårdsverket. Det har nu har nu resulterat i denna rapport.

Länsstyrelsen hade bara några få provtagningspunkter att utgå ifrån tidigare. Nu finns ett något bredare material att utgå ifrån när vi pratar med verksamhetsutövarna.

Länsstyrelsen och kommunen har var och en tillsynsansvar på olika verksamheter i området. Vi samarbetar för att utreda ursprunget till föroreningen och åtgärder för att begränsa spridningen.

Det går inte att uttala sig kring det i nuläget. Vi behöver få mer kunskap kring utbredningen först.

Det går inte att säga en säker tidpunkt när det började.

Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, samt kommunen i detta fall kan ställa krav genom att hänvisa till miljöbalken. Genom tillsynen kan också ett kontrollprogram upprättas vilket ska vara en hjälp för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att kontrollera utsläpp. I de fall verksamhetsutövarna har tillstånd för utsläpp måste de följas.

När de här verksamheterna fick sina miljötillstånd fanns inte medvetenheten om de här ämnenas miljöskadliga egenskaper. Verksamheternas utsläppsvillkor och krav på skyddsåtgärder har inte fokuserat på PFAS-kemikalier.

Föroreningarna kan komma från avfallshanteringen i området. Föroreningen kan också komma från brandsläckning då det brunnit flera gånger i området. Det finns ett flertal verksamhetsutövare i området, en ansvarsutredning kommer att göras för att fastställa vilka som orsakat föroreningen.

Grundprincipen är att den verksamhet som orsakat en skada på miljön ska åtgärda skadan om det behövs. Det finns ett flertal verksamhetsutövare i området som kommunen och Länsstyrelsen kommer att ta med i en ansvarsutredning. Hur det ansvaret ska fördelas går inte att svara på i nuläget. Kommunikation med aktuella verksamhetsutövare har påbörjats.

När vi vet var föroreningen kommer ifrån kan vi också se vem eller vilka som är ansvariga. Det behöver även genomföras en ansvarsutredning för att kunna avgöra vem som ska ansvara för eventuella åtgärder.

Det har brunnit flera gånger i området. Om Räddningstjänsten har använt släckmedel som innehåller de här ämnena så kan kommunen också ha ett delansvar för påträffade föroreningar.

2015 genomfördes en undersökning av yt- och grundvatten i Sverige och ytvattenprover togs ut vid Kistinge industriområde. Proverna visade sig innehålla förhöjda halter av PFAS-ämnen. Med anledning av de provsvaren valde Länsstyrelsen att genomföra en verifierande provtagning 2016 som visade sig bekräfta den tidigare provtagningen.

Den nu aktuella undersökningen är en fortsättning på tidigare provtagningar och denna gången har även grundvatten provtagits för att få en bredare bild av situationen.

Kommunen och Länsstyrelsen har haft dialog med företagen som ligger i Kistinge industriområde. Fler prover ska tas i området för att utreda ursprunget till föroreningarna och kartlägga utbredningen. Underlaget visar en begränsad provtagning och vi har inte hela bilden klar i nuläget.

Kontakt