Publiceringsdatum: 28 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 28 augusti, 07.30

Vessige Biogas Ekonomisk Förening ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att få uppföra och driva en anläggning för produktion av biogas och biogödsel på fastigheterna Lastad 5:9, Kärret 1:4 och Lastad 5:24 i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vessige Biogas Ekonomisk Förening har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ny verksamhet på fastig­heterna Lastad 5:9, Kärret 1:4 och Lastad 5:24 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljö­konsekvensbeskrivning.


Ansökan avser tillstånd till att få uppföra och driva en anläggning för produktion av biogas och biogödsel baserad på 45 000 årston gödsel, växtodlingsrester, matavfall och organiskt material från industrier och andra verksamheter.

Vessige Biogas Ekonomisk Förening har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 30 september 2020. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-5124-2019 anges.

Kontakt