Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalys 2020

Nybyggda flervåningshus med balkonger. I förgrunden blommarnde träd.

Under 2019 fick Hallands län 4 496 nya invånare och alla länets kommuner förutom Hylte ökade sin befolkning. Samtliga kommuner anger att det råder bostadsbrist i centralorterna. Detta och mer om utvecklingen analyseras i den årliga rapport som Länssttyrelsen sammanställer om bostadsmarknaden i länet.

Rapporten grundar sig, dels på kommunernas svar i en bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från statistiska centralbyrån (SCB). Analysen är en del av Länsstyrelsens uppdrag med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Rapporten är också tänkt att vara ett kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länet, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i länet.

Underskott på bostäder

Under 2019 fick Hallands län 4 496 nya invånare och alla länets kommuner förutom Hylte ökade sin befolkning. Enligt kommunernas egna bedömningar är det underskott på bostäder i länets kustkommuner om man ser till ”kommunerna som helhet” och i ”övriga kommundelar.” Samtliga kommuner anger att det råder bostadsbrist i centralorterna.

Under 2019 färdigställdes 1629 bostäder i länet, drygt hälften var hyresrätter. Utifrån Boverkets beräkningsmodell och sett till befolkningsökningen borde antalet nya bostäder ligga på 2700. Eftersom bostadsbyggandet varit lågt i förhållande till befolkningsökningen under en längre tid finns ett ackumulerat behov och de byggvolymer som krävs för att återställa balansen har ökat de senaste åren. Halland har länge haft en befolkningsökning och prognoser visar på fortsatt befolkningsökning.

Analysen visar också att bostadsbristen slår extra hårt mot särskilda grupper som ungdomar och nyanlända. Framförallt beror detta på att det finns en generell brist på bostäder i länet liksom bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Det som nyproduceras kan på grund av höga kostnader inte efterfrågas av dessa grupper.

Årets bostadsmarknadsenkät besvarades av kommunerna i slutet av 2019 och i början av 2020, innan Coronapandemin bröt ut. Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är i dag svårt att svara på och kan först analyseras i nästa års bostadsmarknadsanalys.

Kontakt