Publiceringsdatum: 12 juni 2020

Senast uppdaterad: fredag 12 juni, 08.00

Miljöskydd

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vattenfall Hjuleberg Vind AB ansöker om ändring av villkor för kontroll av ljud i tillstånd enligt miljöbalken till Hjuleberg vindkraftspark på fastigheten Hjuleberg 2:1 i Falkenbergs kommun.

Vattenfall Hjuleberg Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändring av villkor för kontroll av ljud i tillstånd enligt miljöbalken till Hjuleberg vindkraftspark som meddelades av Miljöprövningsdelegationen den 21 september 2010, dnr. 551-27966-08. Verksamheten bedrivs på fastigheten Hjuleberg 2:1 i Falkenbergs kommun.

Sökanden yrkar att tillsynsmyndigheten ska få meddela anstånd med kontroll av ljudnivån vid oförutsedda händelser eller omständigheter som sökanden inte kan råda över.

Sökanden har även framställt ett särskilt yrkande om anstånd till den 2 december 2021 med utförandet av nästa kontroll av ljudnivån.

Ansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 26 augusti 2020. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-3391-2020 anges.

Kontakt