Publiceringsdatum: 12 juni 2020

Senast uppdaterad: fredag 12 juni, 08.49

Hylte kommun ansöker om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken till avfallshantering på fastigheterna Borabo 1:2 och Kalvhult 1:8 i Hylte kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Hylte kommun har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändring av villkor 3 i tillstånd enligt miljöbalken till befintlig verksamhet på fastigheterna Borabo 1:2 och Kalvhult 1:8 i Hylte kommun.

Villkoret reglerar deponering och Hylte kommun vill ändra villkoret så att även botten- och flygaska får deponeras inom den del som har benämningen kommundeponin. Gällande tillstånd begränsar deponeringen inom kommun­deponin till enbart deponering av kommunalt avfall och asbest.

Ansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 14 augusti 2020.
I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8045-2019 anges.

Kontakt