Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald är tema för Världsmiljödagen 2020

Backsvalor, ekoxe, ljunghed och sandblottor.

Den 5 juni varje år firas Världsmiljödagen. Det är en av FN:s temadagar och med syftet att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor om miljöhot och klimatförändringar. Länsstyrelsen hänger på och informerar om fem saker som fem aktörer kan göra för att gynna biologisk mångfald, som är årets tema.

”Biologisk mångfald är ett begrepp som används för att visa på betydelsen av variation i naturen. Det låter kanske komplicerat, men det är enkelt. Ju fler arter som finns desto stabilare är naturen, och en stabil natur fungerar som en försäkring för framtiden. Stabila och fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.”

(texten är hämtad ur Naturskyddsföreningens material för skolor Länk till annan webbplats.)

I Sverige påverkar vi den biologiska mångfalden genom hur vi nyttjar naturresurserna för att få mat och material. Sättet vi brukar jorden och skogen har inverkan på hur arterna mår. Idag riskerar många arter och naturtyper att försvinna och utarma ekosystemen. Fåglar, skalbaggar, fjärilar och mossor är exempel på organismgrupper där man ser försämringar. Större hänsyn behövs när resurser nyttjas, liksom ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Andra påverkansfaktorer är klimatförändringar, fiske, exploatering, torrläggning av våtmarker, vattenreglering och konkurrens från främmande invasiva arter.

Biologisk mångfald är något som hela samhället behöver jobba med för att uppnå. Nedan följer information om vad som görs och tips på hur arbetet kan fortsätta.

 1. Genom att bilda och sköta naturreservat jobbar Länsstyrelsen aktivt med att bevara och främja den biologiska mångfalden. I naturreservatet Långhultamyren skyddas ett stort område med värdefulla myrar, hedmarker och skogsområden. Se filmen om vårt arbete i området Länk till annan webbplats.

 2. Vi genomför åtgärder och tar fram information om hotade arter och vad man kan göra. Ett exempel är broschyren Hjälp våra vilda bin Länk till annan webbplats..
  Vi bidrar även med att sprida kunskap och samla in observationer av sällsynta arter. Just nu behöver vi hjälp med ekoxe Länk till annan webbplats. och havsnejonöga Länk till annan webbplats..

 3. Vi genomför åtgärder i naturreservat för att främja den biologiska mångfalden. Naturreservatet Hökafältet är en plats för många. Här har det genomförts många olika typer av åtgärder för att gynna mångfalden.
  Se en kort film om åtgärderna på Hökafältet (1,52 min) Länk till annan webbplats.

 4. Vi genomför undersökningar som ger oss kunskap om värdefulla naturmiljöer. Till havs upptäcktes nyligen så kallade bubbelrev i Kattegatt. Genom att kartlägga var värdefull natur finns kan man skydda viktiga områden.
  Hör om upptäckten i en radiointervju i Sveriges Radio Länk till annan webbplats. 

 5. På naturum Getterön har Länsstyrelsen byggt upp en plats där backsvalor kan bygga bo och häcka. Se en film om byggnationen (1,51 min) Länk till annan webbplats. eller kom till Getterön och se med egna ögon.

 1. Låt grönområden, outnyttjade kanter eller gräsmattor kring din verksamhet blomma. Ett bra exempel är golfbanor.
  Svenska golfförbundet har tagit fram flera enkla tips och åtgärder som golfanläggningar kan göra Länk till annan webbplats..

 2. Ställ krav på certifierad palmolja i egen tillverkning och i inköpta produkter.
  Ställ krav på certifierad soja i egen tillverkning eller inköpta produkter.

 3. Välj alternativ som bidrar till den biologiska mångfalden vid inköp av livsmedel, till exempel närproducerat naturbeteskött, vilt eller fisk från hållbara bestånd. Ta hjälp av märkningar som MSC-, ASC- eller KRAV-certifierad fisk. Bra hjälp finns via listor finns på Naturskyddsföreningens webb Länk till annan webbplats.. WWF har en fiskguide Länk till annan webbplats. över vilka fiskar vi bör äta.

 4. Visa att ditt företag/förening driver ett aktivt arbete för att motverka negativ påverkan på den biologiska mångfalden till exempel införa en miljöpolicy. Länk till annan webbplats.

 5. Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.

Veta mer?
Ta del av Naturvårdsverkets material När grönt är mer än pynt. Länk till annan webbplats.

Inom projektet Vild & Bortskämd sprids kunskap och idéer kring foderskapande åtgärder inom skogsbruk och lantbruk, vilket kan ge en ökad biologisk mångfald samtidigt som det skapar mindre risk för skador på skog och åker. Projektet vill bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.
Här finns en introduktionsfilm till projektet Vild och bortskämd (1,17 min). Länk till annan webbplats.

De fem filmerna nedan visar exempel på vad du som markägare kan göra under respektive årstid för att ge djuren mat och skydd:

 1. Röj med eftertanke Länk till annan webbplats. (0,58 min – för skogsägare)
 2. Nyttja ledningsgatorna Länk till annan webbplats. (1,07 min – för skogsägare)
 3. Brunnsröjning ger foder i granplantering Länk till annan webbplats. (0,44 min – för skogsägare)
 4. Bind ihop små biotoper Länk till annan webbplats. (0,38 min – för lantbrukare)
 5. Finn njutning i obrukade fältkanter Länk till annan webbplats. (0,32 min – för lantbrukare)

Veta mer?
Se hela filmen för skogsägare (20,09 min) Länk till annan webbplats.
Se hela filmen för lantbrukare (9,53 min) Länk till annan webbplats.
Du kan även kika in på Länsstyrelsen i Skånes webbplats Länk till annan webbplats..

 1. Har du trädgård – låt den vara lite stökig. Behåll gärna döda träd och grenar och låt dem ligga på en solig plats. Löv och rishögar är bra bostäder/övervintringsplats för många smådjur. Sätt upp insekthotell och holkar för fågel, fladdermus och fjärilar.

 2. Har du balkong - fyll balkonglådor och krukor med blommor som gynnar insekter.

 3. Sandlådesand är en superbra boplats för många insekter. Lägg sanden på en solig plats. Även små stenrösen på solbelysta platser är bra.

 4. Engagera dig i frågor som rör biologisk mångfald. Läs på och sprid kunskapen vidare om vad andra kan göra eller inte göra.

 5. Välj ekologiska livsmedel och varor som är ekologisk hållbara.

Kommunerna har en nyckelroll i miljöarbetet genom sin samhällsplanering och nära kontakter med invånare och näringsliv. Det här är exempel på sådant kommuner kan göra:

 1. Bygga dagvattendammar. De bidrar till biologisk mångfald och skapar möjlighet att rena dagvattnet. Inslag av vatten ger även en trevlig miljö för människor.

 2. Inrikta den kommunala planeringen och genomförande av åtgärder så att de är i linje med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur Länk till annan webbplats. och samarbeta över större områden.

 3. Ersätta främmande arter med inhemska arter i tätorter. De senare arterna har en mycket viktigare roll i en grön infrastruktur och knyter ihop staden med det omgivande landskapet.

 4. Välj ut några gräsytor som klipps med lägre frekvens vilket förutom att bidra till mer mångfald även minskar både på kostnader och koldioxidutsläpp. Genomför en informationskampanj för att berätta om syftet.

 5. Utför bekämpningsinsatser mot invasiva främmande arter.
  Se inslaget om bekämpning av skunkkalla i SVT nyheter. Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål om biologisk mångfald

Riksdagen beslutade 1999 om femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. Några år senare antogs även ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden i den svenska miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.

Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Målet preciseras vidare i åtta punkter som du kan läsa mer om på www.sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

Kontakt