Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halländsk broschyr om barns rättigheter och föräldrars ansvar

Barn med armarna upp i luften

Att ge stöd till föräldrar är en av de viktigaste insatser som samhället kan göra för att undvika ojämlikhet och skapa positiva förutsättningar för barn och unga. Enligt barnkonventionen ska föräldrar få stöd att främja barns rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn. För många är detta självklart, men vad betyder det i praktiken? För att svara på frågan har Länsstyrelsen i Hallands län i samverkan med Region Halland och länets kommuner tagit fram broschyren barns rättigheter och föräldrars ansvar.

— Från första början kom förslaget om en gemensam halländsk broschyr från en kommun i länet som tagit del av Stockholms stad broschyr. Från Länsstyrelsens håll såg vi det som ett bra sätt att knyta samman länet i föräldraskaps- och barnrättsfrågan. Vi är väldigt glada över att vi gjort detta tillsammans, kommunerna, regionen och vi, säger Jennie Wallin som har varit samordnare över arbetet och jobbar som handläggare i föräldraskaps stöd på Länsstyrelse i Hallands län.

Barnkonventionen blev svensk lag

Barnkonventionen innehållande 54 artiklar om barnets rättigheter accepterades av FNs generalförsamling i november 1989. 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och går under namnet Barnrättslagen. Det är barnkonventionens artiklar 1–42 som har blivit svensk lag. I barnkonventionen listas de mänskliga rättigheter som varje barn har, detta gäller för alla barn världen över. Barnrättslagen stärker barns rättigheter i praktiken, både barn som grupp och det enskilda barnet i alla sammanhang. Samtidigt tydliggör barnrättslagen domstolars och myndigheters skyldighet att beakta barnets bästa och barnets delaktighet och inflytande i mål och ärende som rör barnen. Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som i alla sammanhang respekterar barnen. Den ska stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort.

Broschyren riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna med ansvar för barnet

I broschyren lyfts de viktigaste artiklarna som gäller barn och föräldrar och den är skriven på ett sätt så att det är lätt att förstå vad artiklarna innebär rent konkret. Den riktar sig främst till föräldrar och andra viktiga vuxna med ansvar för barnet, till exempel bonusföräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingshemsförälder. Men den ska också ses som ett redskap för profession som på ett eller annat sätt stödjer föräldrar i föräldraskapet. I avsnittet Hit kan du vända dig finns kommunspecifik information om vart kommuninvånarna ska vända sig för att få stöd i sitt föräldraskap. På så sätt kommer den delen skilja sig åt mellan kommunerna.

Kommunerna i länet har kommit olika långt i arbetet med att lägga in den information om vart föräldrar ska vända sig. Men på sikt kommer broschyren finnas tillgänglig på kommunernas webbplatser. Det är viktigt att nämna att föregångare till broschyren är Stockholm stads broschyr.

Kontakt