Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddskontrollerna i landet når viktigt mål

en sovande brun ko på grönt gräs

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet ökade 2019. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018.

Länsstyrelsernas totala kontrollverksamhet på djurskyddsområdet ökade under 2019 och det genomfördes omkring 22 100 kontrollinsatser. Detta är en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Kontrollinsatserna under 2019 bestod av cirka:

  • 10 200 fysiska kontroller,
  • 10 100 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt
  • 1 800 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.

Antalet årsarbetskrafter ökade med 1,3 procent till 220.

Positiv utveckling för många län

En stor del av länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroll är anmälningar från allmänheten. För att resurserna ska räcka till behöver länsstyrelserna balansera arbetet med handläggning av anmälningsärenden med kravet på att göra planerade riskbaserade normalkontroller. Det finns därför ett viktigt mål att minst lika många normalkontroller som anmälningskontroller ska genomföras. Målet uppfylldes i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018 då målet inte uppfylldes. Många län har en positiv utveckling och det är fler län än tidigare som uppfyllde målet under 2019.

- Det är positivt att fler län än tidigare uppfyller målet och det är viktigt att balansera arbetet mellan anmälningsärenden och de planlagda riskbaserade normalkontrollerna. Resurser som finns ska räcka till hela kontrollverksamheten, bland annat att göra tillräckligt stor andel normalkontroller samt att kunna följa upp att djurskyddsbrister åtgärdas, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.

Vad visar kontrollerna?

I Sverige är djurskyddet generellt sett gott och vi har en djurskyddslagstiftning som ställer högre krav än många andra länder på många områden. Brister förekommer dock och statistiken från kontrollerna visar att de vanligaste bristerna som upptäckts när det gäller lantbrukets djur gäller skötsel. Detta är exempelvis brister i djurens renhet och brister i torra och rena liggplatser.

Stor skillnad mellan länsstyrelserna

Det är fortfarande stora skillnader mellan länen hur de uppfyller målen och stora skillnader i hur lång tid det tar att genomföra kontrollerna. Det finns inte någon enkel förklaring till detta utan orsaken är sannolikt en kombination av mängden resurser, arbetsuppgifter, ledningsstruktur, geografiska förutsättningar med mera. Halland är ett djurtätt län och ett län i stark tillväxt och Länsstyrelsen jobbar ständigt med att effektivisera djurskyddskontrollarbetet.

- Innan vi övertog polisens uppgifter på djurområdet andra halvåret 2018 uppnådde vi de nationella målen med en djurskyddskontroll i någorlunda balans. Tyvärr kunde vi inte få extra personalresurser för polisuppgifterna vilket framförallt har inneburit att vi sedan dess fått styra om och minska på antalet rutinkontroller av lantbrukets djur. 2019 kontrollerade vi ungefär 6,5% av länets lantbruk med produktionsdjur, vilket är under det nationella målet. Men vi försöker även att prioritera hårt bland våra anmälningsärenden för att använda våra små resurser på bästa sätt och hålla våra handläggningstider, säger Madeleine Beckman, enhetschef på veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt