Publiceringsdatum: 6 mars 2020

Derome Timber AB ansöker om ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till utökad impregneringsverksamhet på fastigheten Ryared 9:1 i Kungsbacka kommun.

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Derome Timber AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet på fastigheten Ryared 9:1 i Kungsbacka kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Ändringen gäller en ökning av volymen impregnerat virke per år från högst 80 000 m3 till högst 135 000 m3.

Derome Timber AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 15 april 2020. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-5821-2019 anges.

Kontakt