Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var uppmärksam när vattnet sjunker - risken för ras och skred ökar

Högt vattenstånd i Lagan. Vattnet går nästan upp till bron.

När det varit höga flöden och vattnet sedan börjar sjunka undan ökar risken för ras och skred. Det beror på att jord, grus, sten och sand kommer i rörelse.

Vad är sambandet mellan översvämningar och skred?

Under tiden en översvämning pågår tränger vatten in i jorden i det översvämmade området. Grundvattennivån blir förhöjd och vattentrycket ökar i jordens porer (höjt portryck). När portrycket höjs försämras jordens hållfasthet. När vattnet sedan sjunker undan, sjunker inte den förhöjda grundvattenytan av i samma takt. Särskilt långsamt sjunker grundvattenytan undan i täta, finkorniga jordar som lera och silt. Siltjord har så små korn att man inte kan urskilda dem med ögat.

Om dessutom en tung vall har lagts ut för att förhindra översvämningens utbredning, tillkommer även vikten av denna som en pådrivande faktor.

Före översvämning

Illustration med vattenytan före översvämning

 

Under översvämning

Illustration med vattenytan under en översvämning

 

Efter översvämning

Illustration med vatten efter översvämning, skredrisk

Vilka tecken på jordskred kan jag hålla utkik efter?

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
Illustration med Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.


  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
Illustration över plötsliga sprickor i marken


  • Brott på ledningar och kablar i marken.
Illustration över brott på ledningar och kablar i marken.


  • Träd och stolpar som börjar luta.
Illustration med Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.

Vad är skillnaden mellan ras och skred?

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Vanligast i silt- och lerjordar.

Ras är en massa av sand, grus, sten eller block eller del av en bergsslänt som kommer i rörelse.

Vem kontaktar jag?

Ser du tecken på skred eller ras kontakta din kommun. Är situationen akut — ring 112.

Vad har vi för jordarter i Halland?

Längs kusten är det mycket sandjordar och inåt landet mer morän. Moränjordar består oftast av kantigt material som innehåller en blandning av alla kornstorlekar, från lerpartiklar upp till jättelika block. Det finns även lerjord och silt på spridda ställen i hela Halland.

Källor och illustrationer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning

Kontakt