Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skadegörelse på Örelidgravfältet i Laholms kommun

En man står i hålet vid fornminnet

I förra veckan fick vi polisanmäla en skadegörelse på Örelidgravfältet, vid Tjärby i Laholms kommun. En privatperson anmälde upptäckten av en stor grop intill en av de resta stenarna på gravfältet, till Länsstyrelsen. Vi åkte genast ut på en tillsyn, något som senare ledde till en polisanmälan.

På plats kunde det snabbt konstateras att någon grävt en stor grop alldeles invid Krokstenen (även kallad Kyrkgumman). Vid en annan av de resta stenarna upptäcktes det också en mindre grop.

Skadegörelsen kommer att efterundersökas och läggas igen så snart som möjligt av arkeologer.

- Det är med stor sorg och frustration vi hanterar detta fornminnesbrott. Det har orsakat stor förstörelse på platsen, säger Jenny Nord, antikvarie på Länsstyrelsen i Hallands län. Vårt uppdrag är att förvalta och bevara vårt gemensamma kulturarv till framtida generationer. Det tog bara en kort stund att totalförstöra en omsorgsfull gravläggning av en person som lagts till vila för över 1000 år sedan. Det är oåterkalleligt att förstöra en fornlämning, det är inget som kan återställas eller kompenseras. Vi ser mycket allvarligt på det.

Ett hål vid ett fornminne

Skydda och vårda kulturmiljön

Kulturmiljölagen inleds med en paragraf som lyder: "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer"

Vi har det regionala ansvaret för upprätthållandet och genomförandet av beslut enligt kulturmiljölagen (1988:950). De gärningar som definieras som fornminnesbrott finns uppräknade i 2 kap. 21 § första stycket kulturmiljölagen. Brott som berör fast fornlämning beskrivs i paragrafens andra punkt. Gärningar som är straffbara kan utföras såväl med uppsåt som till följd av oaktsamhet. I lagen beskrivs det vara ett fornminnesbrott då någon olovligen:

 • rubbar
 • tar bort
 • gräver ut
 • täcker över
  eller genom
 • bebyggelse
 • plantering
  eller
 • på annat sätt ändrar eller skadar en fornlämning

Liknande brott har hänt tidigare

År 2016 polisanmälde Länsstyrelsen en liknande händelse på Örelidgravfältet. Även då krävdes en insats för att efterundersöka och återställa skadegörelsen.

Om Örelidgravfältet

Örelidgravfältet (L1996:1693, eller RAÄ Tjärby 37:1) ligger på en strandvall från istidens slutskede. Bakom Tjärby kyrka kan man på höjden se de resta stenarna avbilda sig mot horisonten. Gravfältet består av 36 resta stenar och 4 högar från bronsåldern. En av högarna undersöktes 1930. Arkeologerna hittade då en mansgrav med bronsdolk och dubbelknappar. De resta stenarna är från järnåldern.

Kontakt