Publiceringsdatum: 17 januari 2020

Förslag till nytt beslut för naturreservatet Morups tånge

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har framlagt ett förslag till nytt beslut för naturreservatet Morups tånge på fastigheterna Långaveka 3:17, m.fl. i Falkenbergs kommun.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom reservatet att inkomma med yttrande över förslaget.

Yttrandet ska skriftligen lämnas till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad eller till halland@lansstyrelsen.se senast den 28 februari 2020. I skrivelsen ska diarienummer 511-7202-19 anges. Yttrande behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Förslag till beslut med bilagor finns nu tillgängligt här på webbplatsen, samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad fram till den 28 februari 2020.

Förslag till beslutPDF
Bilaga 1 är en fastighetsförteckning och får enligt dataskyddsförorningen (GDPR) inte publiceras på webbplatsen. Ring till Länsstyrelsen om du vill ta del av denna.
Bilaga 2 - Skötselplan Morups tångePDF

Bilaga 3 - Rödlistade arterPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)