Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Året som gått i Hallands naturreservat

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar för att gynna naturen, djuren, växterna och friluftslivet i länets naturreservat. Under ett år genomför vi, tillsammans med våra entreprenörer, en mängd olika åtgärder och insatser i reservaten. I vår årskrönika presenterar vi en sammanfattning av det vi har gjort under 2019.

Just nu finns det drygt 190 natur- och kulturreservat i Halland. Här är en sammanfattning av det vi har gjort under året. Bilder från årets arbete presenteras även i bildspelet ovan.

Restaurering av våtmarker och nytt arbetslag

 • Vi har genomfört restaurering av våtmarker i flera reservat, bland annat Lunnamossen och Biskopstorp. Genom att lägga igen diken har vi höjt vattennivåer. På Långhultamyren har planterad granskog tagits bort på fastmarksöar ute på myren. Restaureringarna förbättrar förutsättningarna för många fågelarter och bidrar på sikt också till att minska näringsläckage och öka bindning av koldioxid.
 • Länsstyrelsen har startat upp ett nytt arbetslag i samarbete med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Laget består till största delen av nyanlända kvinnor och Skogsstyrelsen har ansvar för arbetsledningen. Laget har kommit igång med att jobba på Långhultamyren. I detta reservat pågår ett stort projekt med restaurering av de öppna våtmarkerna. Här har laget kunnat hjälpa de entreprenörer som arbetat på myren med komplicerade avverkningar av planterad granskog samt röjning av tall och gran. Genom dessa åtgärder har förutsättningarna för myrens fåglar, som orre och ljungpipare, blivit mycket bättre.

Plantering av träd och restaurering av dammvall

 • Fortsatt stora insatser har gjorts för att återskapa ädellövskogar i reservaten. Det görs i flera steg. Först tas planterad gran bort (45 hektar i år). Därefter sätts plantor av bok och andra ädellövträd (8 500 plantor). Ofta måste man även röja bort konkurrerande träd som gran och björk när föryngringen har kommit en bit på väg. I år har det gjorts på 80 hektar.
 • I Båtafjorden genomfördes en restaurering av dammvallen för att säkerställa en vattenspegel i dammen vid fågeltornet. Målet var att gynna häckande skärfläckor i området. Åtgärden genomfördes tidigt i våras och redan under våren kunde vi räkna till fler häckande par skärfläckor i dammen jämfört med tidigare år.
 • På grund av minskad budget fick vi ställa in många planerade naturvårdsbränningar. Av de drygt 100 hektar som var planerade för årets brändes i slutändan cirka 60 hektar.
 • Bekämpning av invasiva främmande arter som jättebjörnloka, skunkkalla, jättebalsamin och parkslide har utförts i ett tiotal reservat.

Ny gång- och cykelväg, hundstig och gamla hus

 • För friluftslivet har vi gjort störst insatser inom underhåll och förbättring av parkeringsplatser och vägar. Flera av åtgärderna har förbättrat tillgängligheten och upplevelsen samtidigt som förutsättningarna för djurlivet förbättrats. Det tydligaste exemplet på detta är den stora insatsen med att anlägga en ny parkering i Södra Skummeslöv. Samtidigt som tillgängligheten har förbättrats så har stora ytor med bar sand återskapats. Till glädje för många hotade insektsarter i området. Istället för en asfalterad bilväg har vi nu en gång- och cykelväg i reservatet som även är framkomlig för personer med rullstol eller liknande hjälpmedel.
 • I naturreservatet Utteros har vi anlagt en hundstig. Denna stig går utanför betesfållan för att inte betesdjur och besökare med hund ska behöva mötas.
 • Vi har satt upp bänkar och bänkbord flera platser i olika reservat. Bland annat i i naturreservaten Biskopstorp och Södra Skummeslöv.
 • Kontroll och underhåll av leder och friluftsanordningar som fågeltorn, gömslen och rastplatser har utförts löpande under hela året i hela Halland.
 • I många reservat finns gamla hus som måste skötas om. Flest finns i Björkekullen, och här har bland annat ladugård, brygghus, snickeri och ett boningshus fått välbehövlig upprustning.

Tillsyn och information till besökare

 • Länsstyrelsen har anställt två personer för att arbeta med tillsyn i reservaten. Under året har de arbetat med att informera besökare om vilka regler som gäller i naturreservaten.
 • Nya och uppdaterade skyltar har satts upp i ett flertal reservat.
 • Vi har satt upp nya skyltar i Morups Tånge samt i Trönninge ängar för att förtydliga i vilket område det är fågelskydd.

Guidade vandringar och aktiviteter på naturum

 • I samarbete med föreningar, kommuner med flera har vi genomfört ett program med guidade vandringar i Halland kultur- och naturreservat. Antalet deltagare på de 115 aktiviteterna var nästan 3 000 personer. I årets guideprogram hade vi fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Samtliga guidningar anpassades till kollektivtrafikens tidtabeller, alternativt erbjöds det möjlighet till samåkning.
 • På naturum Getterön pågår året runt en omfattande programverksamhet. Man har även aktiviteter för skolor, ordnar föreläsningar och har en permanent och flera tillfälliga utställningar.

Följ oss på Facebook för löpande uppdateringar

Detta var en sammanfattning av allt arbete som utförts under 2019. Om du vill få löpande uppdateringar om vad som händer i reservaten så kan du följa vår Facebooksida Naturreservat i Halland.

Sidan uppdateras kontinuerligt med inlägg och bilder där vi berättar om vårt arbete med reservaten, presenterar gamla och nya reservat, ger utflyktstips med mera.

Naturreservat i Halland på Facebook Länk till annan webbplats.

Insekten Större timmerman har en gråblå kropp och två långa spröt. 

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.