Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny halländsk plan för elfordon och förnybara drivmedel

Flygfoto över Halland med motorväg, vindkraftverk och solpanelsanläggning.

Landshövding Lena Sommestad har i dag fattat beslut om en halländsk ”Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel”. Planen ska utgöra stöd och vägledning vid regional och kommunal planering av laddstationer för elbilar och tankstationer för förnybara drivmedel.

Handlingsplanen för elfordon och förnybara drivmedel har gjorts på uppdrag av regeringen. Bakgrunden är målen om en fossilfri transportsektor. Såväl nationellt som regionalt finns klimatmål om att utsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030.

- Det krävs omfattande insatser för att vi ska nå klimatmålen, säger Lena Sommestad, landshövding i Hallands län. Att planera för en god infrastruktur för fossilfria transporter är en viktig del i det arbetet.

Elfordon och förnybara drivmedel som lösningar

På kort sikt finns två lösningar för fossilfria motoriserade transporter, dels eldrift, dels förnybara drivmedel såsom fordonsgas, etanol och biodiesel. Eldrift har stora fördelar då elmotorer har hög verkningsgrad och då elen som tillhandahålls i det svenska elnätet är nästintill fossilfri. En nackdel med eldrift är dock att det kräver betydande investeringar i laddinfrastruktur och nya fordon.

Förnybara drivmedel har fördelen att de kan införas på kort tid och med relativt låga investeringskostnader. Bensin- och dieselbilar dominerar fortfarande nybilsförsäljningen och kommer att finnas kvar i trafik under många år framöver. Därför är det av stor vikt att det erbjuds bränslen med hög inblandning av förnybara drivmedel. Samtidigt är tillgången på förnybara drivmedel begränsad, vilket gör att det krävs utökad produktionskapacitet.

Stort behov av icke-publik laddning i länet

Länsstyrelsen konstaterar att det finns god tillgång till snabbladdning längs E6. Den publika laddinfrastrukturen är också relativt väl utbyggd i länets kustkommuner. I dag finns det drygt 150 publika laddstationer i länet och vid 19 av dem erbjuds snabbladdning. Länsstyrelsen bedömer däremot att det brister i tillgången på icke-publik laddinfrastruktur vid bostäder och arbetsplatser.

- Med dagens resmönster ser vi att normalladdning oftast räcker och därför är det viktigt att prioritera hemmaladdning, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen och redaktör för rapporten.


Kontakt

Patrik Ekheimer

Energi- och klimatsamordnare