Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trots stora insatser krävs mer för att nå Sveriges miljömål

Ett barn i motljus på en sommaräng.

Nu har Länsstyrelsen i Hallands län lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, det vill säga de 15 regionala miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Den regionala uppföljningen visar ännu en gång att insatser och styrmedel hittills inte varit tillräckliga för att uppnå den miljökvalitet som målen beskriver. Antalet mål med positiv utveckling för målet som helhet har inte ökat i länet. För två mål har utvecklingen vänts till negativ. Många viktiga insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål.

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för den svenska miljöpolitiken. Trots många insatser så bedöms de inte tillräckliga för att nå miljömålen till 2020 på regional nivå. Vi ser en positiv utvecklingstrend i miljön för målet Ingen övergödning, men däremot en negativ trend för målen Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

- Vissa miljöproblem har vi bra koll på och det är glädjande att exempelvis arbetet mot övergödning ger resultat. Men vi har också stora utmaningar kvar. Liksom i övriga landet och även globalt pågår förlust av biologisk mångfald, vilket jag tycker årets miljömålsuppföljning i hög grad återspeglar. Cirka tjugo procent av Sveriges djur och växter är hotade enligt den senaste rödlistan, och här behöver vi ta krafttag och arbeta inom alla sektorer för att vända trenden, säger Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Miljömålsarbetet fortsätter och takten behöver öka

De åtgärder och styrmedel som behövs för att nå målen kommer för de flesta mål inte finnas på plats till år 2020. Men miljömålsarbetet fortsätter framåt. Miljömålen är en viktig nyckel till att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

- Miljömålsarbetet fortsätter med samma kraft som tidigare och under våren anordnas det en regional miljömålskonferens i länet tillsammans med nationella myndigheter. Det övergripande temat för konferensen är att lyfta fram hur föregångare inom näringsliv och offentlig sektor kan visa vägen för ett smartare och grönare samhälle, säger Marie-Helene Bergstrand, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen.

Att flera av målen uppvisar neutral trend återspeglar att det finns både positiva och negativa utvecklingar i miljön. Det visar också att takten i miljöarbetet generellt skulle behöva växlas upp ytterligare för att miljömålen och Agenda 2030-målen ska nås. En viktig del är att belysa den miljöpåverkan som kommer från konsumtion och internationella transporter.

- Vi ser möjligheter att öka takten med avstamp i den regionala energi- och klimatstrategi som beslutades i Halland i oktober i år, säger Marie-Helene Bergstrand.


Här hittar du Hallands läns årliga uppföljning och bedömning av miljömålen Länk till annan webbplats.

Här hittar du samtliga läns regionala årliga miljömålsuppföljning Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

 

Den nationella årliga uppföljningen lämnas till regeringen i mars 2020.

Kontakt