Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marksanering inom Tölö 11:2 i Kungsbacka

Gul grävskopa och blå bil att lasta över på.

Nu är vi en månad in i marksaneringen inom Tölö 11:2 i Kungsbacka. Sveriges Geologiska Undersökning driver projektet som finansieras via Länsstyrelsen.

Karta över området som håller på att saneras

Inom fastigheten drev Tölö Fabriker verksamhet mellan 1920 och 1985 med tillverkning av tak- och byggpapp, rostskyddsoljor, träskyddsmedel och andra tjärbaserade produkter. Verksamheten efterlämnade föroreningar i marken i form av stelnade rester av asfalttjära och spill av olika kreosotvätskor. Tack vare leran i området finns huvuddelen av föroreningen främst ytligt.

Vad har sanerats så här långt?

Peab utför schaktarbetet och har nu hunnit med att schakta bort ungefär en fjärdedel av den totala mängden förorenad jord. Massorna körs till Surte hamn för vidare transport till olika deponier i närområdet samt till Norge med båt. I kartan bredvid ser du en bild över aktuellt område. Den svarta linjen som går igenom rutorna visar saneringsområdet. De grönmarkerade ytorna på bilden är klara. Området bakom kyrkan, som bedömdes vara värst förorenat är nu snart färdigt. Här utfördes djupare schakter och det fanns farhågor om att det skulle behöva hanteras mycket vatten i schaktgroparna, men tack vare väldigt tät lera så har det istället varit lite vatten att ta hand om.

I ruta H7 har föroreningarna gått djupt och här kommer kompletterande åtgärder eventuellt att krävas. Det har luktat en del från jordmassorna, främst vid ruta H7 och B4, vilket kanske har känts av i närområdet, men de luftmätningar som gjorts har inte visat på några föroreningshalter, så det har aldrig varit fråga om hälsorisker. Några vibrationer över gränsvärdena har inte heller noterats.

Tidsplan

Tidsplanen är att vara klara till nyår med schakten och med planteringar till våren 2020.

Mer information om projektet i vår nyhet från 10 juli 2019

Kontakt vid frågor

Lisa Elmerfjord, projektledare Sveriges geologiska undersökning, SGU
Telefonnummer: 046-31 17 87 E-post: lisa.elmerfjord@sgu.se

Peter Carlsson, byggledare Structor (SGU)
Telefonnummer: 0706-35 62 32 E-post: peter.carlsson@structor.se

Elin Svensson, Länsstyrelsen i Hallands län
Telefonnummer (växel): 010-224 30 00

Kontakt