Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2020

Karta över alla kommuner i Halland

Nu har Länsstyrelsen i Hallands län fattat beslut om fördelningen av anvisningsbara platser för nyanlända nästa år (kommuntal).

Migrationsverket beräknar det totala bosättningsbehovet av nyanlända för 2020 till 24 000 personer. Av dessa så beräknas 7 100 nyanlända personer vara i behov av anvisning till landets kommuner enligt bosättningslagen.

Regeringens beslut om länstal ligger till grund för kommuntalen i Halland. Hallands länstal för 2020 har beslutats vara 311 anvisningsbara platser för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar med uppehållstillstånd. Dessa 311 fördelas enligt Länsstyrelsens beslut på följande sätt:

Kommuntal per kommun:

Hylte 5

Halmstad 31

Laholm 20

Falkenberg 30

Varberg 94

Kungsbacka 131

Bakgrunden till beslutet

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot utgår från bosättningslagen (2016:38) och bygger på en fördelningsmodell som tar hänsyn till följande grundvariabler:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsläge
  • övrigt mottagande av nyanlända/asylsökande i kommunen.

Hänsyn kan också tas till kommunernas förutsättning att tillhandahålla bostäder.

Regeringens avsikt med bosättningslagen är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt övrigt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Hur bestäms talen?

Länstal - Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för bosättning under året, samt fördelningen på länsnivå, förordning 2016:40.

Kommuntal - Länsstyrelserna fastställer i sin tur hur länstalet ska fördelas mellan länets kommuner, förordning 2016:39.

Vilka gäller bosättningslagen?

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Kontakt