Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långhultamyren öppnas upp för fåglar och växter

Grönbena.

Naturreservatet Långhultamyren är ett stort myr-, hedmarks- och skogsområde som har börjat växa igen. För att motverka igenväxningen och återskapa naturmiljön öppnas nu myren upp genom speciella metoder.

Se filmen:

I myrens blötområden och omkringliggande ljunghedmark finns en särpräglad flora och fauna. Fågellivet är rikt. Här hittar man arter som kricka, orre, grönbena och ljungpipare. Myrens och hedens öppenhet är en förutsättning för djur- och växtlivet. Bland fåglarna kräver flera arter stora arealer öppen yta för att klara häckning.

Omvärldsfaktorer som kvävenedfall, upphörd hävd, utdikningar och granplantering har tillsammans gjort att myrens och hedens öppna ytor långsamt men säkert växer igen. Den öppna ljungheden försvinner och ersätts av träd i täta rader. På marken ersätts ljung och örter av mossa och barr.

För att motverka igenväxningen och återskapa naturmiljön arbetar Länsstyrelsen nu med att öppna upp myren.

Riset används för att bygga en tillfällig bro

Granplanteringar ute på myren avvecklas och igenväxning röjs bort. Allt för att bevara och utveckla den unika naturen i området. Granplanteringen ute på myren avverkas med skördare. Större träd fälls manuellt. Riset från avverkningen används för att bygga en tillfällig bro över myren så att virket från avverkningen kan tas omhand och köras ut till bilväg och vidare till industrin. Slutligen röjs igenväxningen i kantzonerna bort manuellt med röjsåg. Tack vare dessa metoder kan vi hålla området öppet och fullt av liv, i form av viktiga arter och fåglar.

Reservatets webbsida

Kontakt