Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya vattenprojekt får pengastöd och ny chans att söka bidrag 2019

Fylleån.

Det finns fortfarande pengar kvar att söka till projekt i Halland som ska gynna tillståndet i vattnet. Länsstyrelsen uppmuntrar nu föreningar och kommuner att ansöka.

Lokala vattenvårdsprojekt är en viktig del i arbetet med att bland annat minska övergödning och uppnå en god ekologisk status och miljöstatus i vårt vatten. Halland tilldelades 2019 över sex miljoner i bidrag för lokala åtgärder för bättre havsmiljö, så kallade LOVA-projekt.

Vi är glada för alla ansökningar som kommit in och hoppas på att nya ansökningar och spännande projekt kommer in framöver. Vi öppnar nu upp för nya ansökningar, gärna inom övergödning, men även andra åtgärder.

Om LOVA-bidraget

Ett exempel på ett genomfört projekt är:
"Bräddningar från Busörs avloppsledningsnät till vattendraget Skintan i Halmstads kommun och en bedömning av recipientpåverkan Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF) som genomfördes 2017-2018.

Vi har i år fattat beslut om att dela ut stödet till ett antal projekt som ska gynna tillståndet i våra vattendrag och havet:

  • Kungsbacka kommun har fått medel för att undersöka hur de kan minska påverkan från bräddningar. Bräddning på ledningsnät av orenat avloppsvatten sker vid tillfällen med extrem belastning av felkopplat dag-/dränvatten och inläckage i spillvattenledningar. Arbete med att minska tillskottsvatten har hög prioritet i Kungsbacka kommun och arbete pågår sedan 1990-talet. LOVA-projekt syftar till att minska belastningen på recipienten vid bräddningstillfällen genom att bygga en testanläggning i fält.
  • Falkenbergs kommun och Kungsbacka kommun har erhållit medel för att öka kunskapen om kommunens vattendrag. Det kan handla om hinder i vattendragen eller elfiske för att ta reda på vad som finns i vattendragen.
  • Ätrans vattenråd har erhållit medel för att restaurera Hjärtaredsån, ett biflöde till Högvadsån.
  • Två större strukturkalkningsprojekt har fått medel för att minska förlusten av fosfor till de halländska vattendragen och havet.
  • Falkenbergs kommun har fått medel för att genom kontroll och platsbesök ta fram en metod för att kvalitetssäkra att nyanlagda små avloppsanläggningar uppnår en god funktion.
  • Halmstads kommun har fått medel för att undersöka hur hydromorfologin i Sennan kan återställas genom att öka den vattenhållande förmågan i landskapet och därmed öka förutsättningarna för grundvattenbildning till Halmstads viktigaste grundvattenförekomst.

Kontakt