Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bråda dagar för hotade arter i Halland

Havsnejonöga.

Den hotade arten havsnejonöga.

Det är inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående. I Halland är det arter som havsnejonöga och flodpärlmussla som ligger mest illa till.
– Det är bråttom, säger Elisabeth Thysell på länsstyrelsen i Halland.

Häromdagen släpptes en uppmärksammad rapport från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Den sammanfattar den allvarliga situationen för biologisk mångfald på global nivå och hur människan har överutnyttjat naturens resurser i de flesta av världens regioner. Rapporten visar att ungefär en miljon arter, både växter och djur, idag är utrotningshotade och många riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Några huvudorsaker enligt rapporten är förändrat nyttjande av hav och land, utnyttjande av organismer, klimatförändringar, miljöfarliga utsläpp och invasiva arter som brer ut sig. Författarna understryker dock att det inte är försent att agera – men att agerandet måste ske nu och på alla nivåer – lokalt, regionalt och globalt.

Fokus i Halland är på hotade arter i ädellövskogar, hed- och sandmiljöer - dessa habitat är väldigt hårt pressade. I vattnet fokuserar Länsstyrelsens arbete på vilda laxstammar, havsnejonöga och flodpärlmussla. Havsnejonöga är Halland ansvarigt koordinerande län för. Den finns i våra större vattendrag i Halland, Västra Götaland och Skåne och har ett eget nationellt åtgärdsprogram som varit ute på remiss.

Funnits långt innan dinosaurierna – nu finns bara ett hundratal kvar

Havsnejonögat är en rundmun. Fossila fynd från Devon-tiden visar att nejonögon var mycket lika de idag levande arterna och de har funnits långt innan dinousariernas tid, det vill säga för över 400 miljoner år sedan. Idag har vi inte många kvar. Gynnsam bevarandestatus för arten innebär att populationsstorleken måste uppgå till 2500 könsmogna individer nationellt.

– Här har vi legat långt under målnivåerna att döma av de inventeringar som genomförts årligen i Halland. Sommaren 2018 uppskattades beståndet till cirka 100 individer i hela landet, säger Elisabeth Thysell, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.

Vad kan vi då göra för att gynna arten? Jo, vi behöver mer stor fisk i havet då arten lever som blodsugande parasit på större fisk och däggdjur. Den behöver kunna komma upp till sina lekområden i vattendragen. Ofta hindras arten av de trappor som är anpassade för lax och öring. Fiskvägarna behöver anpassas så att denna art kan komma förbi.

Havnejonögats larver ligger nergrävda i sedimentbankar i många år. Där lever de som filtrerare innan de går igenom en förvandling till blodsugande parasiter. Under denna levnadsfas måste vi vara aktsamma med att bygga i sedimentbankar kring vattendraget eller i alla fall kontrollera innan och elfiska upp eventuella larver så att dessa kan flyttas. Detta gjordes till exempel inför brobyggnationen i Fylleåns utflöde.

Flodpärlmussla.

Flodpärlmusslan är mer än akut hotad.

Drastiska åtgärder behövs för att rädda flodpärlmusslan

En annan utrotningshotad art är flodpärlmussla. Den är mer än akut hotad i Halland och kommer inom snar framtid inte finnas kvar i om inte drastiska åtgärder görs i våra vattenhabitat. Speciellt hotade är flodpärlmusslorna i Lagan. Lagan har varit Hallands pärlrikaste vattendrag och flodpärlmusslan har funnits i Lagan sedan istiden. Idag sitter flodpärlmusslor på djupet nedströms kraftverket i Laholm men där kan de inte föröka sig. Flodpärlmusslan är beroende av lax och/eller öring för sin reproduktion. Då de lekbottnar som finns för laxen är torrlagda och otillgängliga finns ingen möjlighet för den att reproducera sig. Möjligheter finns att få ett levande vattensystem där lax, havsnejonöga och flodpärlmussla kan leva i framtiden, både i Lagan och många andra halländska vattendrag. Årligen utför länsstyrelsen inventeringar för att övervaka våra musselbestånd och leta efter nya. Vi arbetar även med restaurering och information för att öka flodpärlmusslans möjlighet att föryngra sig och föröka sig.

– Men det är bråttom så alla måste hjälpa till, säger Elisabeth Thysell.

Vill du veta mer om vad du kan göra för att hjälpa till?

Läs mer om Åtgärdsprogram för hotade arter i Halland
Länk till annan webbplats.

Gå med i Facebookgruppen Åtgärdsprogram för hotade arter Länk till annan webbplats.

Följ med på guidad tur

Lördag 11 maj berättar vi mer om dessa arter under familjedagen vid Stadsbondgården/Fylleån.

Mer om familjedagen Pdf.

Lördag 18 maj kl. 11.00 berättar Elisabeth Thysell och Per Ingvarsson mer om flodpärlmusslan med mera i Högvadsån vid Ullared.

Mer om denna och andra aktiviteter

Kontakt:

Elisabeth Thysell, vattenvårdshandläggare, 010 – 224 33 66, elisabeth.thysell@lansstyrelsen.se


Hela FN-pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

Kontakt