Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdragsutbildning i social hållbarhet - "Att verka för social hållbarhet och motverka sociala risker"

Med under dagen finns bland annat Thijs den Teuling, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län, Urszula Hanssson, sakkunnig inom jämställdhet och Mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med Matts Skagshöj, Universitetsadjunkt och forskare i Medie- och kommunikationsvetenskap och Ingrid Svetoft, Universitetslektor i Byggteknik på Högskolan i Halmstad.

Idag och under tre tillfällen framåt, håller vi tillsammans med Högskolan i Halmstad, i en uppdragsutbildning i social hållbarhet med anknytning till Agenda 2030. Vi vill genom utbildningen som är för politiker och tjänstemän i Halland, bygga en gemensam kunskapsplattform inom olika områden av social hållbarhet och Agenda 2030, samt medvetandegöra sambandet mellan brister i social hållbarhet, brist på tillit och ökade sociala risker.

Utifrån reflektioner, erfarenhetsutbyte och goda exempel från närområdet vill vi skapa en grund för samverkan.

– Vi är glada över att ha samlat betydelsefull kompetens från olika organisationer i länet i denna utbildning. Den lokala viljan och drivet är viktigt. Tillsammans kan och ska vi utveckla den lokala och regionala samverkan för att kunna uppnå de 17 globala målen i Agenda 2030, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län i inledningen av dagen.

Lovisa Ljungberg, enhetschef för utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län inledde dagen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen under april och maj.

Genomförandet av utbildningen sker i samarbete med Högskolan i Halmstad och innehåller föreläsningar med utgångspunkt i vetenskapen.

Utbildningsledare är Mats Holmquist, universitetslektor i Arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad.

 • Fredagen den 26 april - Hållbar utveckling och Agenda 2030
  Under dagen kommer fokus att vara det regionala arbetet med Agenda 2030. Matts Skagshöj, Universitetsadjunkt och forskare i Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Halmstad kommer bland annat att föreläsa om det globala och regionala arbetet kring hållbar utveckling. På eftermiddagen kommer också Ingrid Svetoft, som är Universitetslektor i Byggteknik att vara med och berätta om hållbart byggande och samverkansformer i byggprocessen.
 • Fredagen den 10 maj - Social hållbarhet - teorier och perspektiv
  Detta tillfälle belyser teorier och perspektiv inom social hållbarhet. Henrik Stenberg, Universitetslektor och forskare i Sociologi på Högskolan i Halmstad kommer bland annat att berätta om olika teorier och perspektiv för social hållbarhet. Ungdomsjouren Tigerliljan i Varberg kommer också att vara på plats och berätta om deras arbete.
 • Fredagen den 17 maj - Samverkan och samordning för social hållbarhet i praktiken
  Denna dag belyser vi samverkan och samordning kring social hållbarhet. Sara Svensson på Högskolan Halmstad är med på länk från Budapest Universitet och berättar om institutionella faktorer för samverkan inom EU. Samuel Grahn och Carl Dahlberg från Samordningsförbundet kommer också att ta upp ämnet upphandling med social hänsyn. Samuel Grahn och Fredrik Tagsjö från Samordningsförbundet Halland, berättar också om den glömda målgruppen.
 • Torsdagen den 23 maj - Sociala risker och tillitens betydelse
  Susanna Öhman som är forskare och akademichef för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad föreläser vid detta tillfälle bland annat om sociala risker och tillit. På eftermiddagen medarbetar även Helene Blomberg och Johan Blomqvist om HFABs områdesutveckling, samt Sara Högdin från Högskolan i Halmstad med en workshop om risk- och sårbarhetshantering i segregerade område.

Identifiera gemensamma nämnare

Ett viktigt mål för utbildningen är att föra samman olika kompetenser så att vi kan identifiera gemensamma nämnare och se problem ur ett helhetsperspektiv. Ansatsen utgår från de principer som bär upp Agenda 2030, bland annat principen om att hållbarhetsmålen ska ses som integrerade och odelbara. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Kontakt