Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya filmer ska underlätta samtal om våldsutsatthet

Skärmdumpar från sex filmer som ska hjälpa socialtjänsten att ställa frågor om våld.

Länsstyrelserna har varit med att ta fram kortfilmer, som ska stödja yrkesverksamma inom socialtjänsten att ställa frågor till brukare och klienter om deras erfarenheter av våld.

Länsstyrelserna utgör navet i genomförandet av den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som även inkluderar våld i nära relationer oavsett kön på utövaren och den som utsätts för våldet. Strategin innehåller fyra delmål, varav det ena bland annat innebär att upptäckten av våldsutsatthet ska förbättras.

Kommunernas socialtjänst möter många människor med olika behov av stöd. Oavsett om det är inom hemtjänsten, daglig verksamhet, försörjningsstöd eller någon annan verksamhet har en del av brukarna och klienterna även erfarenheter av att utsättas för våld.

– Socialtjänsten har en viktig roll i att upptäcka våldsutsatthet. Ett flertal kommuner och stadsdelar i länet ställer i dag systematiskt frågor om våldsutsatthet, exempelvis när en klient söker försörjningsstöd. Men när det gäller att uppmärksamma särskilt utsatta grupper, till exempel äldre och inom hemtjänsten, finns det behov att stärka arbetet i många kommuner, säger Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

För att underlätta och stödja socialtjänsten att ställa frågor om våldsutsatthet har länsstyrelserna tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten tagit fram sex kortfilmer. Filmerna med tillhörande diskussionsmaterial ska fungera som underlag till personalen för att de i samtal med brukare och klienter lättare ska kunna upptäcka om dessa utsätts för våld och hur de ska föra samtalet vidare.

– Det är viktigt att ha verktyg att kunna ställa relevanta frågor till brukaren eller klienten om våldsutsatthet och att erbjuda vidare stöd. Dessutom är det viktigt att koppla filmerna till den egna verksamheten och att ha rutiner både kring att ställa frågor om våld och hur ärenden hanteras när våldsutsatthet identifierats, säger Katarina Edlund, som också deltagit i arbetet att ta fram filmerna.

Se filmerna via NCK:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsens arbete att motverka mäns våld mot kvinnor

Kontakt