Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ädellövskogen vårdas varsamt av skogshuggare och starka hästar

Hästar arbetar i naturreservatet Ullasjöbäcken.

I naturreservatet Ullasjöbäcken i Halmstads kommun tar vi hjälp av hästar för att forsla ut granvirke.

Granarna som växer i den nedre delen av branten, mellan bokskogen och bäcken i naturreservatet, avverkar vi för att gynna ek och bok och värden kopplade till dem. För att minimera slitaget på marken, och eftersom det saknas vägar in, tar Länsstyrelsen hjälp av entreprenörer med hästar för att köra ihop och forsla ut granvirket. Den belgiska hästen Rabby drar fram stockar från avverkningen med en körsax till en lastbänk som kallas stockabänk. Hästarna som används för att frakta ut virket är två ardennerkorsningar som heter Viola och Vilma. Stockarna lastas från lastbänken till en åttahjulig vagn och sen lunnas (släpas) de ut från skogen till en timmerlava vid en bilväg. Där hämtar timmerbilen stockarna och kör dem till industri.

Avverkningen av gran i den här ömtåliga ädellövskogen sker manuellt med motorsåg. Genom att planera noga kan huggarna se till att träden fälls så att inga värdefulla träd eller arter skadas. När vi undviker att använda tunga maskiner blir markslitaget minimalt.

Snårig ädellövskog med mossor, lavar och fåglar

Området är svårt att nå, med branta blockmarker och våtmarker och bäckar. På klipporna ner mot dalgången växer en bård med gammal skog dominerad av ek och bok. På trädstammarna växer ovanliga mossor och lavar. I den glesa skogen finns ofta gott om arter: en rik kärlväxtflora och ett intressant fågelliv. Topografin och jordmånen har gjort detta möjligt.

Skogsbruket påverkar

På grund av att det har planterats mycket gran inom skogsbruket har många platser istället ersatts av biologiskt fattiga så kallade monokulturer. De platser som är svårast att komma åt finns dock kvar. Platser som den här i naturreservatet Ullasjöbäcken visar oss hur skogar kan ha skapats och bibehållits under långa tider utan intensiv mänsklig påverkan.

Genom att även inkludera områden med granplantager i naturreservatet finns nu goda förutsättningar att avverka gran och sedan återskapa biologiskt värdefulla ädellövskogsmiljöer, om än på lång sikt. Samtidigt har granens närvaro i landskapet bidragit till att många ädellövskogsmiljöer idag plågas av tät inväxning av gran. Den har nämligen god förmåga att föryngra sig in i ädellövskogen genom fröspridning från omkringliggande granplanteringar. Så sker även i de värdefulla skogarna i Ullasjöbäcken. Den glesa ekskogen är hårt trängd av inväxande gran. Det finns döda ekar och ekar där lav och mossfloran kvävts av graninväxten.

Drönarbild över Ullasjöbäcken. Foto: Patrik Olofsson.

Området är svårtillgängligt med branta blockmarker i ädellövskogen till vänster i bild och våtmarker och bäck till höger. På klipporna ner mot Ullasjöbäckens dalgång växer en bård med gammal skog dominerad av ek och bok. Man ser tydligt hur granen etablerat sig här och nu hotar de känsliga livsmiljöerna för många hotade och sällsynta arter. Foto: Patrik Olofsson.

Projektet i Ullasjöbäcken

Det här är bakgrunden till detta projekt, där vi med skonsamma metoder avverkar gran för att rädda det som finns kvar av den speciella miljön. Förhoppningsvis återhämtar sig arterna på sikt och kan sprida sig till större områden i naturreservatet. I det här fallet gjordes bedömningen att granen behövde forslas bort men vi lämnar även en del gran som död ved. I vissa områden görs bara ringbarkningar och fällning av gran, där vi anser att volymerna är så små att det inte motiverar att virket tas ut.

Här finns mer information om reservatet:

Reservatets webbsida

Kontakt