Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortfarande få rökfria skolgårdar i Halland

Länsstyrelsen i Halland har gjort en kartläggning av rökning på samtliga högstadie- och gymnasieskolor i länet. Men trots att det sedan 1994 är förbjudet att röka på svenska skolgårdar, kvarstår problemet. Särskilt anmärkningsvärt är att det på 8 av 10 högstadieskolor i länet fanns tecken på rökning, som fimpar och cigarettpaket.

Kartläggningen genomfördes under hösten 2018 och omfattar 82 skolor i länet; 59 högstadieskolor och 23 gymnasieskolor. Syftet var att få en lägesbild över förekomsten av rökning på länets skolgårdar och hur skolornas tobaksförebyggande arbete ser ut. Kartläggningen gjordes genom oanmälda observationer och fokus var att undersöka om det förekom rökning på eller i anslutning till skolgården, om det fanns andra tecken på rökning som fimpar på marken och vilseledande budskap i form av t ex askkoppar och rökrutor. Även om skolorna informerade om det rådande rökförbudet med hjälp av skyltar eller dekaler undersöktes. I samband med besöken ställdes även frågor till rektor eller annan skolpersonal om skolans tobaksförebyggande arbete.

Tecken på rökning ökar

Resultatet visar att rökning på skolgården är mycket vanligare på gymnasieskolan, och det är fler elever som röker på gymnasieskolan mot högstadieskolan. På åtta av tio högstadieskolor och på nio av tio gymnasieskolor observerades andra tecken på rökning.

- Att det röks mer på gymnasiet är ingen nyhet men det är anmärkningsvärt att så stor del av högstadieskolorna visar tecken på rökning, säger Jennie Wallin, handläggaren bakom kartläggningen.

I samtalen med skolorna framkom det att skolgården ofta är tillhåll för ungdomar kvällstid och helger, och att en stor del av nedskräpningen, som till exempel cigarettfimpar och cigarettpaket, troligen sker då. Det är alltså ibland svårt att avgöra om rökning sker under eller efter skoltid då inga personer observeras röka. En rekommenderad åtgärd är att informera och markera förbudet genom skyltning. Detta gjorde endast 27 % av länets högstadieskolor jämfört med 78 % av gymnasieskolorna.

Alla måste respektera förbuden

Något som också försvårar upprätthållandet av rökfria skolgårdar är då andra verksamheter, som bibliotek, fritidsgård eller exempelvis lunchrestaurang delar skolans område.

- Skolorna är bra på att informera barnen och ungdomarna, de vet att det är förbjudet att röka på skolgården, men förekommer det askkoppar kan det vara vilseledande. Det ger dubbla budskap. Samma sak gäller om vuxna röker på området, säger Jennie Wallin.

För att komma tillrätta med problemen behöver skolorna föra dialog med de verksamheter som huserar på området. Fyra av Hallands sex kommuner har infört rökfri arbetstid, vilket upplevs ge betydelsefullt stöd till skolans tobaksförebyggande arbete. Det är viktigt att då inte glömma bort till exempel byggföretag eller matleverantörer som besöker skolan. Även personal från annan kommunal förvaltning ska känna till och respektera rådande rökförbud.

- Vuxna är i detta fall förebilder och respekterar inte de förbudet är det inte konstigt om barn och unga struntar i det, säger Jennie Wallin.

Viktigt med förebyggande arbete

En viktig del i skolans tobaksförebyggande arbete är att ha en tobakspolicy där mål, regler och rutiner beskrivs. Det fanns i stor utsträckning på gymnasieskolorna men på högstadieskolorna nämndes tobak framförallt i ordningsreglerna. Att öka elevernas kunskap om tobak och dess skadeverkningar genom att integrera detta i ordinarie undervisning är en annan viktig insats. Slutligen är kommunernas tillsyn av de rökfria områdena viktig då den dels fungerar förebyggande genom att öka medvetenhet och kunskap bland personal och elever ute på skolorna och dels som en yttre inspektion för att se om lagen efterföljs. Men utifrån de samtal och observationer som gjorts under kartläggningen uppfattas kommunernas tillsynsfrekvens som allt för låg.

- Med kartläggningen vill Länsstyrelsen visa både allmänhet, kommuner och skolor att rökning fortfarande förekommer på de halländska skolorna och vi kommer att driva arbetet med rökfria skolgårdar vidare tillsammans med kommunerna, säger Jennie Wallin.

Rapporten Rökfria skolgårdar - kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län 2018 Länk till annan webbplats.

Mer information om Länsstyrelsens uppdrag inom ANDT

Från och med 1 juli i år börjar Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats. att gälla, och som bland annat innefattar fler rökfria miljöer och utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Kontakt