Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hertingprojektet –Ett unikt samverkansprojekt

Hertingprojektet är ett värdefullt exempel på hur god möjlighet för alla arter att vandra förbi vattenkraftverk kan uppnås, samtidigt som elkraftproduktion bevaras.

Två nya rapporter har nu tagits fram inom ramen för projektet. I den första rapporten sammanställs projektdeltagarnas erfarenheter som beskriver och analyserar lärdomar från projektet. I den andra genomförs en samhällsekonomisk analys av hela Hertingprojektet.

Samlade erfarenheter

Rapporten, Herting – samlade erfarenheter beskriver just samlade erfarenheter och lärdomar från genomförandet av Hertingprojektet. I rapporten har de aktörer som deltagit under genomförandet av projektet fått möjlighet att lämna synpunkter och erfarenheter som kan vara till nytta för de som i framtiden planerar att genomföra liknande projekt. Hertingprojektet är unikt eftersom hänsyn tagits till kulturmiljön och kraftverksbyggnaderna. Idag kan energi kan utvinnas samtidigt som alla arter har fri passage upp- och nerströms.

Rapporten tar upp en rad centrala frågor som Hertingprojektet har ställts inför. Allt ifrån juridik och upphandlingsfrågor till gallerkonstruktion, fiskräknare, kulturmiljöaspekter, projektorganisation och liknande.

- Jag hoppas informationen i rapporten kan vara till hjälp för de som står i startgroparna att utföra ett fiskvägsprojekt. I rapporten får man svar på många svåra frågor, får praktiska tips och kan ta del av andras erfarenheter, säger Elisabeth Thysell, naturvårdshandläggare, och samtidigt tackar alla som bidragit till underlaget i rapporten.

Samhällsekonomisk värdering av Hertingprojektet

I den andra rapporten har en samhällsekonomisk analys av Hertingprojektet genomförts. Den huvudsakliga slutsatsen är att Hertingprojektet var samhällsekonomiskt lönsamt. Det vill säga projektets nyttor var större än dess kostnader. Med en tidshorisont på 50 år beräknas vinsten vara 65 miljoner kronor. De största vinsterna ligger i en stärkt besöksnäring, tillgång till fritidsfiske samt värdet av att stärka en genetiskt unik laxstam.

- Det är mycket glädjande att ett så stort och komplext projekt som Hertingprojektet också visar sig vara en god affär för samhället. Förhoppningsvis kan detta fungera som inspiration till kommuner och andra aktörer i landet, säger Erik Wallentin, naturvårdshandläggare och miljöekonom som är den som genomfört studien.

Bakgrund och fakta kring Hertingprojektet:

Hertingprojektet började planeras 2002 och slutfördes 2014 och syftade till att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra arter förbi Hertings kraftverk i Ätran samtidigt som elproduktion i kraftverket bibehölls. I tillägg återskapades flera hundra meter strömsträcka vilka utgör viktiga lek och uppväxtområden för bland andra lax och öring. Hertings kraftverk är ett kommunägt kraftverk som drivs av Falkenbergs energi. Kraftverket ligger inne i Falkenbergs stad, endast ett fåtal kilometer från Ätrans mynning i havet. Den nya nedströmspassagen var klar 2014 och är att betrakta som bästa möjliga teknik vid kraftverk av liknande storlek och typ.

För frågor kring Herting – samlade erfarenheter

Elisabeth Thysell

E-post till Elisabeth Thysell

Telefon 010 - 224 33 66

För frågor kring Samhällsekonomisk analys av Hertingprojektet 

Erik Wallentin

E-post till Erik Wallentin

Telefon 010 - 224 34 12

Kontakt